หน้าหลัก arrow ตารางการตัดคะแนนความประพฤติ
 
 
ตารางการตัดคะแนนความประพฤติ
เขียนโดย Administrator   
ตารางเปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา (เอกสารแนบท้าย)

คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)บทการลงโทษนักศึกษา
10 คะแนนตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
11-20 คะแนน ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา
21-30 คะแนนภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา
31-40 คะแนนภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา
41-50 คะแนนภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา
51-60 คะแนนพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
61-70 คะแนน พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
71-99 คะแนนพักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา
100 คะแนนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตารางเปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา

(เอกสารแนบท้าย) ใช้กับนักศึกษารหัส B54***** เป็นต้นไป

คะแนน

(เต็ม 100 คะแนน)

บทการลงโทษนักศึกษา10 คะแนน

11-30 คะแนน
31-50 คะแนน
51-70 คะแนน
71-80 คะแนน
81-90 คะแนน
91-99 คะแนน
100 คะแนน


ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา
ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา
ภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา
พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 
 
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000