หน้าหลัก arrow เครื่องแต่งกาย
 
 
เครื่องแต่งกาย
เขียนโดย Administrator   
                                                 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                                               พ.ศ. ๒๕๔๕

       โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ /๒๕๔๕ เมื่อวันที่ เดือน ๒๕๔๕ จึงออกข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้ดังต่อไปนี้

       ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕"
       ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
       ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
        ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
              "มหาวิทยาลัย"     หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
               "อธิการบดี"        หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
               "นักศึกษา"         หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
        ข้อ ๕ ให้เครื่องแต่งกายของนักศึกษา มี ๓ ประเภทสำหรับใช้แต่งในโอกาส ต่างๆ ดังนี้
              (๑) เครื่องแต่งกายปกติ ใช้สำหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และ ติดต่อหรือใช้บริการจาก หน่วยงาน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
              (๒) เครื่องแต่งกายในงานพิธี ใช้สำหรับแต่งกายในงานราชพิธี รัฐพิธีหรือตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย
              (๓) เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน ใช้สำหรับแต่งในห้องทดลองหรือโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย
       ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาชาย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ สำหรับให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
              (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดำ น้ำตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า
              (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีเข้ม
              (๔) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีดำ หรือน้ำตาล
              (๕) ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
        ข้อ ๗ เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาหญิง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
              (๑) เสื้อสีขาว หรือสีอ่อนแบบสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควรไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ สำหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
              (๒) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีดำ น้ำตาลเข้ม เทาเข้มหรือกรมท่า เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่าหรือต่ำกว่าเข่า
              (๓) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
        ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งกายของกรมการรักษาดินแดนในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร
        ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพื้นฐาน ชุดปฎิบัติงานในไร่ สวนฟาร์ม ชุดปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช ชุดปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชุดปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีอาหาร ชุดปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และชุดปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีสังคม ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ ในเวลาเรียนปกติและในการใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในวันที่มีการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพื้นฐาน ปฎิบัติงานในไร่ สวน ฟาร์ม ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีอาหาร ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีสังคม
       ข้อ ๑๐ เครื่องแต่งกายในงานพิธีสำหรับนักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่ด้านซ้าย ตัวเสื้อยาวพอเพื่อให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
              (๒) เนคไทของมหาวิทยาลัย พื้นสีเทา สีเดียวกับกางเกง ปักตรามหาวิทยาลัย
              (๓) กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีเทาเข้ม
              (๔) เข็มขัดหนังสีดำ ความกว้าง 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
              (๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีดำ
              (๖) ถุงเท้าสีดำ
       ข้อ ๑๑ เครื่องแต่งกายในงานพิธีสำหรับนักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื้อผ้าหนาพอสมควร ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
              (๒) เข็มกลัดเสื้อเครื่องหมายมหาวิทยาลัย กลัดเหนือระดับอกด้านซ้าย
              (๓) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีเทาเข้ม เป็นผ้าฝ้ายเนี้อหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ความยาวปิดเข่า
              (๔) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
              (๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีดำ ความสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว
       ข้อ ๑๒ ชุดปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) ให้นักศึกษาสวมชุดปฏิบัติงานทับเครื่องแต่งกายปกติตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙
              (๒) ชุดปฏิบัติงานเป็นเสื้อสีขาว ปกฮาวาย แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความยาวของเสื้อคลุมเข่า ด้านหน้า ที่อกเสื้อด้านบนซ้าย และที่ด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าไม่มีฝาปิดแห่งละ ๑ ใบ ปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเขียวบนอกเสื้อด้านขวาในตำแหน่งที่สวยงาม ด้านหลัง ตัวเสื้อมีจีบหลังพับข้างละ ๓ จีบ ที่เข็มขัดหลังชายเสื้อด้านล่างผ่าทับกันยาวพอประมาณ ด้านข้าง ตะเข็บด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง ผ่าตามแนวบริเวณกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงความยาวพอประมาณ
       ข้อ ๑๓ ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพื้นฐาน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีกรมท่า แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
              (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า
              (๓) รองเท้าหนัง ผูกเชือก หัวแข็ง สีดำ
       ข้อ ๑๔ ชุดปฏิบัติงานในไร่ สวน และฟาร์ม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ต ผ้าฝ้าย แขนยาว สีฟ้าอ่อน หรือสีสุภาพ ผ่าอกตรงโดยตลอด ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา เป็นภาษาไทยด้วยใหมสีเขียว
              (๒) กางเกงทรงสุภาพ สีเข้ม ดำ กรมท่า น้ำเงิน น้ำตาล หรือเทาเข้ม
              (๓) รองเท้าผ้าใบ หรือร้องเท้ายาง หรือร้องเท้าบู๊ท ทรงและสีสุภาพ สำหรับสวมใส่ในบริเวณดินเปียกหรือในคอกสัตว์ ถ้าสวมถุงเท้าด้วย ให้ใช้ถุงเท้าสีสุภาพ
       ข้อ ๑๕ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีเขียวดำ แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
              (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า
              (๓) รองเท้าหนัง ผูกเชือก หัวแข็ง สีดำ
       ข้อ ๑๖ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีครีม ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
              (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้ม ดำกรมท่า น้ำตาลหรือเทาเข้ม
              (๓) รองเท้าทรงสุภาพหุ้มส้น สีสุภาพ
       ข้อ ๑๗ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีเทากรมท่า ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
              (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้ม ดำ กรมท่า น้ำตาล หรือเทาเข้ม
              (๓) รองเท้าทรงสุภาพหุ้มส้น สีสุภาพ
       ข้อ ๑๘ ชุดปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฎิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีแดงเลือดหมูแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอสมควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา ด้านหน้าข้างซ้ายบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาว ด้านล่างข้างซ้ายและขวามีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
              (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ดำ กรมท่า น้ำตาล หรือเทาเข้ม
              (๓) รองเท้าทรงสุภาพหุ้มส้น สีสุภาพ
       ข้อ ๑๙ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสังคม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
              (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีเขียว ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สีเดียวกับเสื้อ
              (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้ม ดำกรมท่า น้ำตาลหรือเทาเข้ม
              (๓) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้นสีสุภาพ
       ข้อ ๒๐ ชุดปฎิบัติงานสำหรับการปฎิบัติงานในสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชายและหญิงให้ถือ ปฎิบัติตามที่สถานประกอบการที่นักศึกษาปฎิบัติงานกำหนด ิ
       ข้อ ๒๑ หากนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้าเรียน เข้าสอบ หรือรับบริการใดๆ จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
       ข้อ ๒๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศและข้อกำหนดเพื่อปฎิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
คนึง ฦาไชย                     
(ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย )        
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัดสำหรับเครื่อง
แต่งกายในงานพิธี
พ.ศ. 2545
------------------------------

       โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดลักษณะของเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด สำหรับให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้แต่ประกอบเครื่องแต่งกายในงานพิธี
       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 จึงให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด สำหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี พ.ศ. 2544 ดังต่อไปนี้
       1. เข็มกลัด สำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้ ตัวเข็มกลัดทำด้วยโลหะชุบทอง ระบบไมครอน กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 3.2 เซนติเมตร เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูน พื้นเป็นลายเม็ดทราย และมีเข็มสำหรับกลัด ล็อกได้ติดกับตัวเสื้อ ซ่อนอยู่ด้านหลังตั้งแต่ฐานเข็มกลัดจนถึงกลางภาพท้าวสุรนารี
       2. กระดุม สำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้ ตัวกระดุมมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะชุบทอง ปั๊มนูนตรงกลางมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ขอบโดยรอบนูนเหนือตัวพื้นเล็กน้อย
       3. เนคไท สำหรับนักศึกษาชายมีลักษณะดังนี้ เนคไททำด้วยผ้าสีเทา สีเดียวกับกางเกงของเครื่องแต่งกายในงานพิธี ขนาดกว้าง 6 เซนติเมตร ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัยโดยไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยที่ใต้ภาพ อยู่ในตำแหน่งสูงจากปลายเนคไท 20 เซนติเมตร โดยเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมีลักษณะดังนี้
              - ส่วนที่เป็นเส้นโค้ง ฐานของภาพท้าวสุรนารีพร้อมรูปใบไม้ประกอบ ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง
              - ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารีปักด้วยไหมสีน้ำเงิน - ส่วนที่เป็นเฟืองจักรปักด้วยไหมสีแสด
       4. เข็มขัด สำหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะเหมือนกันดังนี้
              สายเข็มขัด ทำด้วยหนังสีดำ กว้าง 4 เซนติเมตร
              หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะสีดำ ลงยา ตอกลายเม็ดทราย ขอบเหนือตัวพื้น 1 มิลลิเมตร ตรงกลางหัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูนโดยมีลักษณะดังนี้
                      - ส่วนที่เป็นเส้นโค้งกับฐานที่ภาพท้าวสุรนารีและใบไม้ลงสีทอง
                      - ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารี ลงสีดำ
                      - ส่วนที่เป็นเฟืองจักร ลงสีส้ม ความสูงลดหลั่นจากตรงกลางลงไป
                      - ส่วนที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ลงสีทองแดง
                      - ใต้ส่วนที่เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษปั๊มนูน “SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY” ตัวอักษรขนาด 1 x 1.5 มิลลิเมตร


              ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2545

ทวี เลิศปัญญาวิทยทวี                  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา
………………………

       โดยที่มหาวิทยาลัยไม่มีเครื่องแบบเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ได้กำหนดเครื่องแบบงานพิธีไว้ในโอกาสสำคัญ ส่วนเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับการเข้าพบอาจารย์ ฟังบรรยาย การเรียนปกติ การสอบ การใช้บริการห้องสมุด หรือการติดต่อขอใช้บริการใดๆ จากมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผู้พร้อมทั้งภูมิรู้ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม และมีความภูมิฐาน เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแก่กาละเทศะ โดยยึดถือข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 กล่าวคือ
       เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาชาย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
              1. เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อความยาวเพียงพอสำหรับให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
              2. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดำ น้ำตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า
              3. เข็มขัดแบบสุภาพ สีเข้ม
              4. ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
              5. รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีดำหรือน้ำตาล
       เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาหญิง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
              1. เสื้อสีขาว หรือสีอ่อน แบบสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
              2. กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีดำ น้ำตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่า หรือต่ำกว่าเข่า
              3. รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
       การแต่งกายที่ถือว่าไม่สุภาพและไม่เหมาะสมที่นักศึกษาจะแต่งกายเพื่อการติดต่อธุรการหรือบริการใด ๆ ในอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัย หมายถึงการแต่งกายในลักษณะต่อไปนี้
               1.สวมเสื้อยืดไม่มีคอปก
               2. สวมกางเกงขาสั้นที่ไม่ใช่ชุดเรียนในรายวิชากีฬาและนันทนาการ
               3. สวมกางเกงขายาวแต่ขาดวิ่น
               4. ปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรงหรือกางเกง
               5. สวมรองเท้าแตะใดๆ
       อนึ่ง นักศึกษาต้องดูแลเครื่องแต่งกายให้สะอาดและดูดี ตลอดจนประพฤติตนเป็นสุภาพชนตามปทัสถานของสังคมไทย ต่อบุคคลทั่วไปเป็นนิจสิน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2545
ทวี เลิศปัญญาวิทย์                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


      

 
 
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000