หน้าหลัก
 
 
วินัยนักศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ.2536

__________________________________________________

       โดย ที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อมารยาทและความประพฤติอันดีงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษา และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
       อาศัยอำนาจตามความมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 61/2536 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2536 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับ เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาดังต่อไปนี้

       หมวดที่ 1
       ข้อความทั่วไป

       ข้อที่ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536
       ข้อที่ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศเป็นต้นไป
       ข้อท 3 ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนี้
               “มหาวิทยาลัย” หมายถึง ”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
               “อธิการบดี ” หมายถึง ”อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี“
               “นักศึกษา” หมายถึง “นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
       ข้อที่ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฎิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้


       หมวดที่ 2
       วินัยนักศึกษา

       ข้อ 5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
       ข้อ 6 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
       ข้อ 7 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย
       ข้อ 8 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และต้องไม่นำขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ
       ข้อ 9 นักศึกษาต้องไม่นำสุราหรือของมึนเมาใด ๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
       ข้อ10 นักศึกษาต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนันด้วย
       ข้อ11 นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ผู้ปฎิบัติหน้าที่โดยชอบ
       ข้อ12 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์หรีอเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
       ข้อ13 ให้นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ในเวลาที่กำหนดเว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆไป
       ข้อ14 นักศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
       ข้อ15 นักศึกษาต้องไม่ลัก ยักยอก หรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย
       ข้อ16 นักศึกษาต้องไม่กระทำการทุจริตใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่ มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
       ข้อ17 นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
       ข้อ18 นักศึกษาต้องไม่มีหรือหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธหรืออาจใช้ต่างอาวุธเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
       ข้อ19 นักศึกษาต้องไม่ก่อการหรีอมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาท กับนักศึกษาด้วยกันหรือกับผู้อื่น หรือกระทำการใดๆอันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อย
       ข้อ20 นักศึกษาผุ้ใดเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจต้องรีบรายงานพฤติกรรมนั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือส่วนกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทันที
       ข้อ21 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอักระทำโดยประมาทถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
       หมวดที่3
       คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

       ข้อ22 ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า3คน แต่ไม่เกิน 5คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานวินัยนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจขอให้นายกองการบริหารหรือประธานสภานักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้
หมวดที่4
โทษฐานผิดวินัย

       ข้อ23 นักศึกษาที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งใดๆของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระทำผิดวินัย และอาจได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งดังนี้
              (1)ตักเตือนเป็นลายลักาณ์อักษร
              (2)ภาคทัณฑ์
              (3)ให้พักการศึกษา
              (4)ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
              (5)โทษอื่นๆตามที่มหาลัยเห็นสมควร

หมวดที่5
การสอบสวนและการลงโทษการกระทำผิดวินัย

       ข้อ24 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีๆไปและเมื่อได้ทำการสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกล่าวแล้วให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงโทษนักศึกษาผู้นั้นต่อไป
       ข้อ25 ในการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำผิดวินัยนั้นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้สอบสวนการกระทำผิดวินัย มีอำนาจดังต่อไปนี้
              (1)เรียกสอบสวนนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย หรือผู้ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิกวินัย
              (2)เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัย
       ข้อ26 ผู้ที่มีอำนาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
       ข้อ27 เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2536

 
 
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000