Get Adobe Flash player

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำหรับคนพิการ

แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น และตอบข้อสงสัย
ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับข่าวสาร
แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ดังนี้

 • ผ่านทาง Email กองทุน : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300
 • โทรศัพท์ถึง กลุ่มงานกองทุน
  โทร. 0-2628-8969 หรือ 0-2288-5562
 • โทรสาร 0-2280-7045