Get Adobe Flash player


นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รหัส B60xxxxx )
ที่ต้องการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. กรณีผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
หรือ กรณีจะขอกู้เป็นรายใหม่
ขอให้อ่านรายละเอียด ให้ครบถ้วน ก่อนที่จะดำเนินการ
<Click รายละเอียด>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ 044-223114 ถึง 5 หรือ 044-223129

วันเวลาราชการ (8.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)