Get Adobe Flash player

การบริจาคทุนการศึกษา เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยค่าครองชีพ
นักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภททุนการศึกษา

 • กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา
  เพื่อจัดสรรเป็นทุนค่าครองชีพ ค่าอาหารกลางวัน
  สำหรับนักศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

แบบแจ้งความจำนงขอบริจาค <กรณีบุคคลภายนอก> <กรณีบุคลากรมทส.>

วิธีการบริจาค

 • บริจาคได้โดยตรง ที่ งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • หรือ ส่งแบบแสดงความจำนงขอบริจาค
  พร้อมส่งเอกสารการโอนเงิน มาที่ งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรสาร 044-223115 
  โทรศัพท์ 044-223114 ถึง 5 หรือ 044-223129
 • หรือ แจ้งความประสงค์การบริจาค ที่
  ส่วนการเงินและบัญชี (ช่องหมายเลข 6 รับเงินทั่วไป)
  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทรศัพท์ 044-224913
 • หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  - เลขที่บัญชีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอบริจาคแล้ว
  -
  และส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งมาที่
  งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 044-223114 ถึง 5 หรือ 044-223129
  โทรสาร 044-223115

การช่วยเหลือนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยจะนำเงินที่ได้รับสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยค่าครองชีพ
  นักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นกองทุน และนำดอกผลที่ได้รับมาจัดสรร
  เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน

การบูชาพระสุนทรีวาณี-คุณย่าโม

 • ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยจัดทำผ้าป่าสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยค่าครองชีพ
  ผู้ที่บริจาค 200 บาท รับพระผงสุนทรีวาณี-คุณย่าโม 1 องค์
 • ผู้บริจาค 525 บาท รับพระเนื้อนวโลหะสุนทรีวาณี-คุณย่าโม 1 องค์
 • ผู้ที่บริจาค 2500 บาท รับพระเนื้อเงินสุนทรีวาณี-คุณย่าโม 1 องค์