B5872114ขวัญฤทัย อุ่นใจ

การทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อขอรับชั่วโมง
ประกอบการยื่นขอกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ.

กิจกรรมจิตอาสา

1. คือกิจกรรมที่นักศึกษาทำโดยสมัครใจ ยินดีที่ได้ทำ
2. เป็นการทำเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
3. ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใด ๆ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่ศึกษา
4. ยินดีรับเพียงจำนวนชั่วโมงการทำจิตอาสาเท่านั้น

วิธีการทำกิจกรรม

1. เมื่องานทุนการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งประกาศขอสมัครนักศึกษาจิตอาสา
2. นักศึกษาสมัครทำผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาสมัครทำผ่านชมรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาสมัครด้วยตนเอง ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะกับหน่วยงานภายนอก

การรับชั่วโมงจิตอาสา

กรณีที่ 1. นักศึกษาไปทำจิตอาสาด้วยตนเอง กับหน่วยงานภายนอก
1.1 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด พิมพ์แบบฟอร์ม แบบที่ 1 - 5 ที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 ให้ผู้รับรองลงนาม แนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง และรูปภาพการทำกิจกรรม
1.3 เก็บไว้ส่งพร้อมกับเอกสารการยื่นขอกู้ ในปีการศึกษาถัดไป 

กรณีที่ 2. นักศึกษาทำจิตอาสากับหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลือกได้ 2 รูปแบบ
2.1 ไม่บันทึกในระเบียนประวัติ
2.1.1 ดาวน์โหลด พิมพ์แบบฟอร์ม แบบที่ 1 - 5 ที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1.2 ให้ผู้รับรองลงนาม แนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง และรูปภาพการทำกิจกรรม 
2.1.3 เก็บไว้ส่งพร้อมกับเอกสารการยื่นขอกู้ ในปีการศึกษาถัดไป
หรือ

2.2 ถ้านักศึกษาต้องการให้บันทึกลงในระเบียนประวัติ
ต้องให้เจ้าหน้าที่/อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการดังนี้
2.2.1 ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทำบันทึกข้อความ เรียนหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา แจ้งวัน-เวลาที่ทำ ชื่อกิจกรรมที่ทำ
<หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ> <แบบฟอร์มขอชั่วโมงจิตอาสา>
2.2.2ห้ดาวน์โหลด File Excel เพื่อบันทึกรายชื่อนักศึกษาขอรับชั่วโมงจิตอาสา ตามแบบฟอร์มตัวอย่าง         
<
Download File
บันทึกจิตอาสา>
2.2.3 นักศึกษาตรวจสอบผล ได้ที่ระบบลงทะเบียน(reg.sut.ac.th) เมนูระเบียนประวัติ -> เมนูประวัติกิจกรรม

ข้อกำหนดการทำกิจกรรมที่รับชัวโมงจิตอาสาได้ มีดังนี้

  • ดาวน์โหลด แบบที่ 1 กิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับร่างกาย ไม่เกิน 8 ชม./ครั้ง............. <<Click!!>>
  • ดาวน์โหลด แบบที่ 2 กิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับการทำความสะอาด ไม่เกิน 4 ชม./ครั้ง <<Click!!>>
  • ดาวน์โหลด แบบที่ 3 กิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับการให้ความรู้ ไม่เกิน 7 ชม./ครั้ง........<<Click!!>>
  • ดาวน์โหลด แบบที่ 4 กิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแล ไม่เกิน 6 ชม./ครั้ง..<<Click!!>>
  • ดาวน์โหลด แบบที่ 5 กิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน 10 ชม./วัน.........<<Click!!>>
  • การทำจิตอาสา แบบที่ 6 กิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร ไม่เกิน 7 ชม./วัน...<<Click!!>>
  • การทำจิตอาสา แบบที่ 7 กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ไม่เกิน 7 ชม./วัน...<<Click!!>>

การส่งชั่วโมงจิตอาสา

ให้ใช้ชั่วโมงจิตอาสาที่ทำมาในปีการศึกษานี้ รวม 36 ชั่วโมง ประกอบกับเอกสารการยื่นกู้ในปีการศึกษาถัดไป โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

พิมพ์จากระบบลงทะเบียน (reg.sut.ac.th) เมนูระเบียนประวัติ -> ประวัติกิจกรรม  (ทุกคนต้องมี)
หรือรวมกับ แบบฟอร์ม แบบที่ 1 - 5, 7 แนบสำเนาบัตรผู้รับรองและรูปภาพ

หมายเหตุ

ทั้งนี้สามารถใช้ชั่วโมงจิตอาสาประกอบการยื่นขอทุนการศึกษาอื่น ๆ ได้เช่นกัน

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 044-223114, 044-223129