Get Adobe Flash player
Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

งานทุนการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการจ้างงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ทำงานพิเศษทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทำงานให้มีรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

เงื่อนไขค่าตอบแทน
» นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
» จ้างได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

นักศึกษาสมัครทำงาน

» ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำงานระหว่างศึกษา ให้ดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงาน online
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รับลงทะเบียนผ่าน internet
ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 <ปิดระบบOnline
>

2. พิมพ์ใบสมัครจ้างงาน <Click!>

(ถ้าสมัครหลายหน่วยงาน ให้ใช้ 1 ใบ ต่อ 1 หน่วยงาน)

3. ให้นักศึกษาเข้าประชุม เพื่อเลือกหน่วยงาน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้นักศึกษามาประชุมเลือกหน่วยงานและส่งใบสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ที่ห้อง B1215 อาคารเรียนรวม 1 

4. ส่งใบสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามกำหนดการ
รายละเอียด ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ดังนี้ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่