Get Adobe Flash player
Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

งานทุนการศึกษาจัดโครงการจ้างงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ทำงานพิเศษทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถทำงานให้มีรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ  ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

ประกาศหลักเกณฑ์การจ้างนักศึกษาทำงาน <Click!>

เงื่อนไขค่าตอบแทน
» อัตราค่าตอบแทน : นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
» การปฏิบัติงาน : จ้างนักศึกษาปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และไม่เกิน 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

หน่วยงานที่ประสงค์จะจ้างงานนักศึกษา ดำเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้

» 1. บันทึกแจ้งขอจ้างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต << ปิดระบบOnline >>

ภายในวันที่ 2-13  กรกฎาคม 2561

» 2. ผู้ประสานงานหน่วยงาน พิมพ์สรุปความต้องการจ้างงาน

เสนอหัวหน้าหน่วยงานรับรอง -> ส่งงานทุนการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ส่งภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

» 3. รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจ้างงาน
» 4. หน่วยงานดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้งานทุนการศึกษา
» 5. หน่วยงานกำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามกำหนด
» 6. หน่วยงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้นักศึกษา ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 หรือ 044-223129

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่