Get Adobe Flash player
Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

งานทุนการศึกษาจัดโครงการจ้างงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ทำงานพิเศษทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สามารถทำงานให้มีรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ  ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

ประกาศหลักเกณฑ์การจ้างนักศึกษาทำงาน <Click!>

เงื่อนไขค่าตอบแทน
» อัตราค่าตอบแทน : นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
» การปฏิบัติงาน : จ้างนักศึกษาปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และไม่เกิน 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการจ้างงาน
» 1.ใบสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงาน <Click!>
» 2.รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาจ้างงาน <Click!>
» 3.บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างงานนักศึกษา <Click!>
» 4.ใบปะหน้าสรุปจำนวนเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาจ้างงาน <Click!>
» 5.ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาจ้างงาน <Click!>

หน่วยงานที่ประสงค์จะจ้างงานนักศึกษา

» หน่วยงานรับสมัครนักศึกษา และดำเนินการตามกำหนดการในแต่ละภาคการศึกษา
» ภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีกำหนดการดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 หรือ 044-223129

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่