Get Adobe Flash player

 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
  เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2560... <CLICK !!>
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
  และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
  (ทั้งนี้จำนวนเงินที่จะกู้ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน)<CLICK !!>
 • บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
  และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...<CLICK !!>
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษา
  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...<CLICK !!>
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษา
  ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน
  และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560...<CLICK !!>
 • ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับนักศึกษาใหม่ ...<CLICK !!>
 • เอกสารคำยืนยันขอกู้ต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-5-6 และ ทันตแพทยศาสตร์ ... <CLICK !!>
 • คุณลักษณะและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอกู้ ...<CLICK !!>