Get Adobe Flash player

Harbin Engineering University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เสนอทุนการศึกษาเต็มจำนวน
ให้แก่นักศึกษา มทส. ที่จะศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในปีการศึกษา 2562
ผู้ที่สนใจสมัคร Online ด้วยตนเอง
และส่งหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารบริหาร

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://studyheu.hrbeu.edu.cn/2018/1031/c6382a205523/page.htm

* ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-224145 , 4142