Get Adobe Flash player

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์มอบทุนการศึกษา
จนจบหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และ
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10 เดือน ให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
GPAX สิ้นภาค 1/2560 ไม่ต่ำกว่า 2.75 
ไม่ได้รับทุนอื่นยกเว้นทุนกู้ยืม  ส่งใบสมัคร ได้ที่
งานทุนการศึกษา ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
<
รายละเอียด>  <ใบสมัคร>