Get Adobe Flash player

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย
ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
จำนวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท(ไม่ต่อเนื่อง)

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
GPAX สิ้นภาค 2/2560 ไม่ต่ำกว่า 2.50
มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่นใด (ยกเว้นทุนกู้ยืม)

<รายละเอียด> <ใบสมัคร>

ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3115, 0-4422-3129

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2561