Get Adobe Flash player

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
สนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะมอบ
ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 20,000 บาท ต่อปี
ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือ 2
 • ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,
  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์,
  วิศวกรรมอุตสาหการ,
  วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  และวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ผลการเรียนสิ้นภาค 3/2561 (GPAX)  2.75 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการอื่นๆ
  ยกเว้นจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
ส่งใบสมัครที่ งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 04422-3114,  3115 และ 3129
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562