Get Adobe Flash player

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทุนละ 35,000 บาท จำนวน 4 ทุน
ทุนละ 15,000 บาท จำนวน2-5 ทุน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2560
ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียมฯ
มีความประพฤติเรียบร้อย และ
ไม่เคยทำผิดกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

<รายละเอียด> <ใบสมัครประเภท1<ใบสมัครประเภท2>

ส่งใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา

โทรศัพท์ 044-22-3115 หรือ 044-22-3129

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2561