Get Adobe Flash player

บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ทุนละ 10,000 บาท แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  
GPAX สิ้นภาค 3/2559 ไม่ต่ำกว่า 2.50
ความประพฤติดี เรียบร้อย  ขาดแคลนทุนทรัพย์
ส่งใบสมัครได้ที่ งานทุนการศึกษา
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560