Get Adobe Flash player

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ที่มีภูมิลำเนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ระดับปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ทุน 50,000 บาท
GPAX สิ้นภาค1/2561 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
2. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุนละ 40,000 บาท
GPAX สิ้นภาค 1/2561 ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 ทุน
และ ไม่จำกัดสาขา จำนวน 3 ทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านตามประกาศ 
ส่งใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562
<ประกาศ>  <ใบสมัคร>