Get Adobe Flash player


เครือเจริญโภคภัณฑ์
ประสงค์มอบทุนการศึกษา(สถาบันทั่วประเทศ)
แก่นักศึกษาที่ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวน 90 ทุนๆละ 30,000 บาท
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2560
หรือแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป

ไม่ได้รับทุนอื่นใด ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สามารถเข้ารับการฝึกงานตามที่คณะกรรมการกำหนด

กรุณาอ่านประกาศ คุณสมบัติ เงื่อนไข ให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
<รายละเอียดประกาศทุน>  <ใประกาศคณะ/สำนักวิชาเพิ่มเติม>
<ขั้นตอนการกรอกและส่งใบสมัคร> <01 ใบสมัคร>

** เปลี่ยนขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัคร

และส่ง File ใบสมัคร พร้อมเอกสารทั้งหมด ที่
งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา1 เท่านั้น

ภายใน วันที่ 22 กันยายน 2560