Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุมัติ ไม่ทำสัญญากู้ ไม่ยืนยันการกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน กยศ.
ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)  ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีรายชื่อไม่อนุมัติให้กู้ ปีการศึกษา 2561
จะไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ตลอดปีการศึกษา

ส่วนการกู้ยืมเงินในปีการศึกษาต่อไป นั้น
ขึ้นอยู่กับระเบียบ ประกาศและจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ในแต่ละปีการศึกษา

ผู้ที่ค้างชำระค่าเล่าเรียน ต้องไปชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในประกาศ

<รายละเอียดประกาศ>  <รายชื่อผู้ไม่อนุมัติให้กู้ ไม่ยืนยัน ไม่ทำสัญญากู้>