การกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2
 
จองคิว กู้ยืม กยศ. กรอ. ภาค 2/2557
 • นักศึกษาที่จะขอกู้ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2557
  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมภาค 1/2557
 • นักศึกษาต้องดำเนินการ ตามกำหนดวัน-เวลา ในประกาศ โดยเคร่งครัด ดังนี้
  1. บันทึกและพิมพ์แบบยืนยันคำขอกู้
  2. ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาลฯ
  3.
  บันทึกยืนยันจำนวนเงินกู้ค่าเล่าเรียน
  4. จองคิว
  5. มาเซ็นยืนยันการกู้ยืม ตามวันเวลาที่จองคิวไว้
 • ผู้ที่ดำเนินการขอกู้ ไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต
  (ถ้าชำระก่อนจะได้คืนหลังจากเรียบร้อยแล้วประมาณ 2-3 เดือน)
 • ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนดในประกาศการให้กู้ยืม
  หรือไม่มีสถานะทุนรัฐบาลและไม่แจ้งแก้ไขให้ทันกำหนด
  อาจจะถูกหักเงิน หรือ พ้นสภาพ หรือ ไม่ได้กู้ยืม
 • <รายละเอียดประกาศ> <จองคิว Click>


 

 
กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 • ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.
  เลื่อนการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ในระบบลงทะเบียน
  และเลื่อนการจองคิว
  เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น.
  <คลิก>
 • กำหนดการ ทุนการศึกษา  <คลิก>
 • กำหนดการชำระเงิน นักศึกษาทุน   <คลิก>
 • กำหนดการชำระเงิน นักศึกษาสหกิจศึกษา  <คลิก>
 • ปฏิทินการศึกษา 2557 <คลิก>

 

 
คำแนะนำการบันทึกคำขอกู้ กยศ

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
ให้ดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ให้ turn off Popup Blocker
  โดยเปิด internet Explorer
  เลือกเมนู Tools ->
  เลือก Pop-up Blockers
 • ถ้าไม่ได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน

          ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting 
          ที่กล่องข้อความ Add this website 
          ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
          แล้วกดปุ่ม Add -> close
          กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 

 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114, 044-223115, 044-223129

 

 
วิธีบันทึกยืนยันจำนวนเงินกู้ค่าเล่าเรียน
 • การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน  ให้ดำเนินการดังนี้
  1. บันทึกคำยืนยันขอกู้ ก่อน
  2. การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนทำภายหลัง เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา เรียบร้อยแล้ว
  3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระ จาก 
       ระบบลงทะเบียน reg.sut.ac.th ->  เมนูภาระค่าใช้จ่าย / ทุน
       คำนวณ เฉพาะค่าหน่วยกิต ถ้ามี ค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม ค่าปรับ ค่าลดรายวิชา ให้รวมด้วย
  4. เข้าระบบ e-studentloan -> เลือก ภาคการศึกษา -> เลือกบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
       และบันทึกข้อมูล  <รายละเอียดวิธีการ>
  5. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ดำเนินการก่อนจองคิวมาเซ็นยืนยันกู้
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนอื่น
  - ถ้าได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด ให้บันทึก จำนวนเงิน เป็น 0
  - ถ้าได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วน กู้บางส่วน ให้บันทึก จำนวนเงิน เฉพาะจำนวนที่จะขอกู้

 

 
การค้นหาคณะในการบันทึกกู้ กยศ

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
แล้วไม่สามารถค้นหาคณะได้ ให้แก้ไขดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer version ต่ำกว่า  10
 • ใช้ Google chrome หรือ FireFox ไม่ได้
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ถ้าใช้ internet Explorer V 10 ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting
  ที่กล่องข้อความ Add this website
  ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
  แล้วกดปุ่ม Add -> close
  กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114, 044-223115, 044-223129

 

 
ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 • ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน
  - นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ หรือ reset รหัสไม่ได้ 
  - ผู้กู้รายใหม่ ต้องการขอรหัสผ่าน

     มีวิธีการตามคำแนะนำดังนี้ <Click!>

    
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook กลุ่ม งานทุนการศึกษา <Click!>

 

ประกาศผลการกู้ยืม กยศ. กรอ.
 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556
 • ด้วยในภาคการศึกษาที่ 2/2556 มีนักศึกษาที่
  ไม่บันทึกขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. ต่อเนื่อง หรือบันทึกขอกู้แต่ไม่มายืนยัน
  การกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. กรอ. ในภาคการศึกษาที่ 2/2556
  ดังรายชื่อตามประกาศนี้ 
   <รายละเอียดประกาศ
   
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2556
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2556
  แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
   <รายละเอียดประกาศ>
  <ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2556

 • กยศ. รายเก่ากู้ต่อเนื่องในสถาบัน(นักศึกษาเก่า)  <รายละเอียดประกาศ>
 • กยศ. รายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา  <รายละเอียดประกาศ>
 • กรอ. <รายละเอียดประกาศ>
 • <รายชื่อ กยศ.รายใหม่> <รายชื่อ กยศ.รายเก่า><รายชื่อ กรอ.>
 • ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะทุนที่ระบบลงทะเบียน (reg.sut.ac.th)
  เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน (มีรหัสทุน 100 และมีจำนวนเงินให้กู้)
   
 • ให้นักศึกษามายืนยันการกู้ยืมเงินที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
  ตามวันเวลาในกำหนดการให้กู้ ปีการศึกษา 2556
 • นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้อ่านรายละเอียด
  ในประกาศ และติดต่องานทุนการศึกษา ด่วน

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 3/2555
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคการศึกษาที่ 3/2555
  แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
  <รายละเอียดประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2555
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคการศึกษาที่ 2/2555
  แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
  <ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุมัติกู้ กรอ. ปีการศึกษา2555
 • งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2555
  เนื่องจากนักศึกษาขาดคุณสมบัติผู้กู้ ไม่มาดำเนินการทำสัญญา
  ไม่มายืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ
  และพ้นกำหนดเวลาแล้ว
 • ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมด
  ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศ
 • มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
 • <รายละเอียดประกาศ>
 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุมัติกู้ กยศ. ปีการศึกษา2555
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ปีการศึกษา 2555
  แต่ไม่มาดำเนินการทำสัญญา ไม่มายืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ.ปีการศึกษา 2555 ดังรายชื่อตามประกาศนี้
  <ประกาศไม่อนุมัติ>  <รายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติ>
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

การรับเงินค่าครองชีพ กยศ. กรอ. 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพ
  <วิธีการตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ>
 • นักศึกษาปกติ ที่กู้ค่าเล่าเรียน 3 ภาค จะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
  ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ในวันที่เดียวกัน ดังนี้
 • ภาคการศึกษาที่ 1  
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มิถุนายน - กันยายน
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน ตุลาคม - มกราคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่ 3
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มีนาคม - มิถุนายน
 • ในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับเงินในวันที่เดียวกัน 
 • ยกเว้นในงวดแรก นศ.ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่ได้รับ
  เช่น ถ้านักศึกษาได้รับเงินเข้าบัญชี ในเดือนสิงหาคม 
  - ผู้กู้ กยศ. จะได้ 6,600 บาท (2,200 x 3 เดือน ย้อนหลัง มิถุนายน-สิงหาคม) 
  - ผู้กู้ กรอ. จะได้ 4,400 บาท (2,200 x 2 เดือน ย้อนหลัง กรกฎาคม-สิงหาคม)
  และเดือนต่อไปก็จะได้เดือนละ 2,200 บาท เป็นปกติ ในวันที่เดิม

 

การรับเงินที่ชำระไปแล้วคืน และการชำระเงินส่วนเกินจากทุนกู้ยืม  กยศ. กรอ.

 • นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว
  ไม่ต้องชำระเงิน ค่าเล่าเรียน
 • เงินส่วนเกินทุน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
  <รายละเอียด กำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินเพิ่ม>
 • เงินที่นักศึกษาชำระไปแล้ว แต่มีการกู้ยืม จะได้รับคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
  ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 
  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ กรอ.
  จะใช้เวลานานเนื่องจากทำสัญญาใหม่
  ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
  <วิธีการตรวจสอบ>
 

เงินกู้ กยศ. ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา

 • ทุน กยศ. จะให้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต, , ค่าบำรุงการศึกษาและกิจกรรม, ค่าครองชีพรายเดือน เท่านั้น
  ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก ต้องชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
 

ปัญหาการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อถอนเงินค่าครองชีพไม่ได้ 
  ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์  044-224876
 
 
รายชื่อผู้มีเงินเกินจากการชำระหนี้...กรุณาตรวจสอบด่วน

ธนาคารกรุงไทย แจ้งรายชื่อผู้ที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้
ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้  ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
คุณประพิมพ์พร, คุณรุ่งทรัพย์
โทรศัพท์ 02-6104831, 02-6104837

และทำหนังสือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้กู้ยืนยอมให้นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของกองทุนฯ ต่อไป
 

<ตรวจสอบรายชื่อ>

 

 
สิทธิพิเศษสำหรับการชำระหนี้กยศ.

ธนาคารกรุงไทย มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ.
ที่ต้องการชำระหนี้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
โดยติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

<รายละเอียด>

 

 

 
กรุงไทยส่งจดหมายตามหนี้ กยศ.
 • ธนาคารกรุงไทยส่งจดหมายติดตามหนี้ กยศ.
  ผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ที่ยังค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามหนี้แล้ว
  ให้รีบติดต่อขอชำระหนี้คืนกองทุนฯที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ADM/ATM หรือบริการ KTB /online
 • หากไม่รีบติดต่อ จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-Mail : gsl@ktb.co.th
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร.0-2208-8699
 • ศูนย์สายใจ กยศ.โทร 0-2610-4888
 • ธนาคารกรุงไทยขออภัยหากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมาย

 
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
 • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
  ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทาง
  การชำระ หนี้คืนกองทุนเงิน โดยสามารถชำระ หนี้
  ได้ที่เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM/ADM) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studentloan.ktb.or.th หรือ โทร.1551
 • เพิ่มช่องทางการชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ.สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.)
  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
  (KTB On line @ Mobile
  )
  โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
  หรือฝ่ายผลิตภัณพ์ธนาคารรอิเล็กทรอนิกส์
  โทร. 0-2208-7126-8
  หรือฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2208-3387-91

  หรืองาน
  Help Desk ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร. 0-2208-8699

                                       
สารสนเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องจาก กยศ.
กยศ.สานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงิน
ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
December 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้160
mod_vvisit_counterเมื่อวาน203
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1327
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1857
mod_vvisit_counterเดือนนี้5116
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23109
mod_vvisit_counterทั้งหมด554942

Online (20 minutes): 8
Your IP: 54.81.94.71
,
Today: Dec 19, 2014
download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File