การกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2558
 
ประกาศรายชื่อ ไม่อนุมัติให้กู้ กยศ.กรอ. ปีการศึกษา 2558
 • ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2558 
 • คำชี้แจง  
 • 1. ผู้ที่มีรายชื่อและค้างชำระเงิน ให้ไปติดต่อชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
      ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
 • 2. ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ ต้องรีบมาเำเนินการภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
      มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอกู้ได้อีก เนื่องจากระบบปิด
 • 3. <อ่านประกาศ Click!
 • 4. <ตรวจสอบรายชื่อไม่อนุมัติกลุ่มที่ 1<ตรวจสอบรายชื่อไม่อนุมัติกลุ่มที่ 2
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
 • สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook งานทุนการศึกษา <Click!>

 

 
การกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาค 2/2558
 • นักศึกษาที่จะขอกู้ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมภาค 1/2558
 • นักศึกษาต้องดำเนินการ ตามกำหนดวัน-เวลา ในประกาศ โดยเคร่งครัด ดังนี้
  1. บันทึกและพิมพ์แบบยืนยันคำขอกู้
  2. ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาลฯ
  3.
  บันทึกยืนยันจำนวนเงินกู้ค่าเล่าเรียน
  4. จองคิว
  5. มาเซ็นยืนยันการกู้ยืม ตามวันเวลาที่จองคิวไว้
 • ผู้ที่ดำเนินการขอกู้ ไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต
  (ถ้าชำระก่อนจะได้คืนหลังจากเรียบร้อยแล้วประมาณ 2-3 เดือน)
 • ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนดในประกาศการให้กู้ยืม
  หรือไม่มีสถานะทุนรัฐบาลและไม่แจ้งแก้ไขให้ทันกำหนด
  อาจจะถูกหักเงิน หรือ พ้นสภาพ หรือ ไม่ได้กู้ยืม
 • <รายละเอียดประกาศ> <จองคิว Click>

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2558
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2558 
 • คำชี้แจง  
 • 1. ให้ตรวจสอบสถานะทุน ภาค 1/2558 ในระบบ reg.sut.ac.th
 • 2. ผู้ที่ขอกู้แล้วแต่ไม่มีชื่อ ให้แจ้งงานทุนการศึกษา ภายใน 22 กรกฎาคม 2558 ก่อน 15.00 น.
 • 3. ผู้กู้เฉพาะค่าครองชีพ รหัสทุนจะเป็น 9800 
 • 4. ผู้กู้ค่าเล่าเรียนด้วย รหัสทุนจะเป็น 100
 • 5. ผู้กู้ กรอ. และ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง ปี 2 ขึ้นไป จะมีจำนวนเงินกู้แล้ว
  --->เงินกู้รวมค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุงฯ+ค่าประกัน+ค่าเทียบโอน (ตามจริงที่ม.เรียกเก็บ)
  --->ถ้าจำนวนเงินไม่ตรง หลังสิ้นสุดการเพิ่มรายวิชา จะปรับให้อีกครั้ง
 • 6. ผู้กู้ กยศ. ที่เป็นนักศึกษาใหม่ และรายใหม่ จะยังไม่มีจำนวนเงิน (เงินไม่พอ รอการจัดสรรจากกองทุนฯ)
  --->มีเพียงสถานะทุน ยกเว้นการเรียกเก็บเงินไว้ก่อน นักศึกษายังไม่ต้องจ่าย จนกว่าจะมีประกาศว่าไม่ได้ 
  --->ถ้าเปลี่ยนเป็น กรอ.ได้ ให้รีบเปลี่ยนด่วน มิฉะนั้นอาจไม่ได้กู้ หรือได้เงินไม่เพียงพอ
 • 7. ผู้ที่ยังไม่ส่งเอกสาร ให้เตรียมไว้ และมาส่งให้ครบถ้วน ในวันที่ให้มาเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน
 • 8. ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ปี 2 ขึ้นไป กำหนดวันจองคิวมาเซ็นแบบยืนยันฯ ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2558
 • 9. นักศึกษาใหม่ และผู้กู้รายใหม่ ยังไม่กำหนดวันทำสัญญา ให้ติดตามประกาศ
 • 10. ผู้ไม่กู้ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ชำระเงิน
 • 11. ตรวจสอบรายชื่่อผู้ขอกู้ <กรอ. Click!> <กยศ.รายใหม่ Click!>
  ---><กยศ.รายเก่า ที่เป็นนักศึกษาใหม่ ยังไม่ประกาศ มีแต่สถานะทุนเท่านั้น>

 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook งานทุนการศึกษา <Click!>

 

 
คำแนะนำ สำหรับนักศึกษาใหม่ B58 ควรอ่านก่อน

1. นักศึกษา ใหม่ (รหัส B58) ต้องดำเนินการเมื่อไร

 • ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นักศึกษา บันทึกคำขอกู้ ที่เว็บไซต์ e-studentloan
  http://www.studentloan.or.th/

2. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาคณะไม่ได้

3. e-studentloan ภาค 1/2558 เลือกบันทึกรายการใด

 • รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่ เลือก -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณีเปลี่ยนระดับ เปลี่ยนสถานศึกษา
 • รายใหม่ เลือก  -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน
 • คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใน e-studentloan < Click! ที่นี่>

4. นักศึกษา ใหม่ (รหัส B58) ส่งเอกสารขอกู้หรือไม่

 • ต้องส่งเอกสารการขอกู้ทุกคน
 • ส่งเอกสารการขอกู้วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น. 
 • ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 8.30 น. และ 12.00 น.  
 • คำแนะนำการกรอก-เตรียมเอกสาร <Click! ที่นี่>
5. นักศึกษาขอกู้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนหรือไม่
 • นักศึกษาที่ยื่นเอกสารคำขอกู้ครบถ้วนถูกต้อง ให้ติดตามประกาศผล
 • ถ้าได้รับการพิจารณา จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนไว้ก่อน
 • ถ้านักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ ต้องชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ

6. หลังจากลงทะเบียน ต้องชำระเงินหรือไม่

 • ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ยังไม่ต้องชำระเงิน ค่าหน่วยกิต จะได้รับสิทธิจากการกู้ยืม 

7. ค่าใช้จ่ายใดที่สามารถกู้ได้

 • ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท/ปี
 • ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี
 • ค่าประกันของเสียหาย 3,500 บาท
 • ค่าหน่วยกิตตามที่ลงทะเบียนจริง
 • ทั้งนี้ใครจะสามารถกู้ได้เท่าไรหรือไม่ ขึ้นกับจำนวนเงินที่กองทุนจัดสรรให้
8. ค่าหอพักนักศึกษา ไม่สามารถกู้ได้ นักศึกษาต้องชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บก่อนการลงทะเบียน

 • นักศึกษาต้องชำระก่อน หากได้กู้จะคืนให้ภายหลังจากที่กระบวนการกู้ยืมเรียบร้อย
10.นักศึกษาจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการกู้ยืมได้ที่ไหน
 • - สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
    โทรศัพท์ 0 4422 3114 ถึง 5 และ 0 4422 3129
  - หรือฝากคำถามไว้ที่ Facebook งานทุนการศึกษา กลุ่ม งานทุนฯ มทส.
    http://www.facebook.com/groups/sutfund/  

11. นักศึกษาต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นจริง

 • หากตรวจสอบพบภายหลังจะได้รับโทษวินัยนักศึกษาและระงับทุนการศึกษาทุกประเภท
 • และต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

 
แบบฟอร์มจิตอาสา

การทำจิตอาสา ผู้กู้ กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558  
นักศึกษาที่ต้องการแจ้งชั่วโมงจิตอาสา ประกอบการขอกู้ กยศ. กรอ.
สามารถใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. ใช้แบบฟอร์มจิตอาสา   <Download>    หรือ
2. ใช้ถ่ายเอกสารจาก สมุดบันทึกกิจกรรม มหาวิทยาลัย  หรือ
3. พิมพ์จากระบบลงทะเบียน (reg.sut.ac.th) เมนูระเบียนประวัติ -> ประวัติกิจกรรม

 

 
ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 • ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน
  - นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ หรือ reset รหัสไม่ได้ 
  - ผู้กู้รายใหม่ ต้องการขอรหัสผ่าน

     มีวิธีการตามคำแนะนำดังนี้ <Click!>

    
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook กลุ่ม งานทุนการศึกษา <Click!>

 

 
การค้นหาคณะในการบันทึกกู้ กยศ. กรอ.

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
แล้วไม่สามารถค้นหาคณะได้ ให้แก้ไขดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ถ้าใช้ internet Explorer V 10 ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting
  ที่กล่องข้อความ Add this website
  ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
  แล้วกดปุ่ม Add -> close
  กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114

 
คำแนะนำการบันทึกคำขอกู้ กยศ. กรอ.

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
ให้ดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ให้ turn off Popup Blocker
  โดยเปิด internet Exploror
  เลือกเมนู Tools ->
  เลือก Pop-up Blockers
 • ถ้าไม่ได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting 

         ที่กล่องข้อความ Add this website 
         ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
         คลิกเลือกที่กล่องรายการ
 แล้วกดปุ่ม Add -> close
         กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 

 • ตัวอย่างวิธีการบันทึกข้อมูล   <Click!>
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา
  โทรศัพท์ 044-223114, 044-223115, 044-223129

 

การรับเงินค่าครองชีพ กยศ. กรอ. 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพ
  <วิธีการตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ>
 • นักศึกษาปกติ ที่กู้ค่าเล่าเรียน 3 ภาค จะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
  ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ในวันที่เดียวกัน ดังนี้
 • ภาคการศึกษาที่ 1  
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มิถุนายน - กันยายน
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน ตุลาคม - มกราคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่ 3
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มีนาคม - มิถุนายน
 • ในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับเงินในวันที่เดียวกัน 
 • ยกเว้นในงวดแรก นศ.ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่ได้รับ
  เช่น ถ้านักศึกษาได้รับเงินเข้าบัญชี ในเดือนสิงหาคม 
  - ผู้กู้ กยศ. จะได้ 6,600 บาท (2,200 x 3 เดือน ย้อนหลัง มิถุนายน-สิงหาคม) 
  - ผู้กู้ กรอ. จะได้ 4,400 บาท (2,200 x 2 เดือน ย้อนหลัง กรกฎาคม-สิงหาคม)
  และเดือนต่อไปก็จะได้เดือนละ 2,200 บาท เป็นปกติ ในวันที่เดิม

 

การรับเงินที่ชำระไปแล้วคืน และการชำระเงินส่วนเกินจากทุนกู้ยืม  กยศ. กรอ.

 • นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว
  ไม่ต้องชำระเงิน ค่าเล่าเรียน
 • เงินส่วนเกินทุน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
 • เงินที่นักศึกษาชำระไปแล้ว แต่มีการกู้ยืม จะได้รับคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
 • ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 
  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ กรอ.
  จะใช้เวลานานเนื่องจากทำสัญญาใหม่
  ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
  <วิธีการตรวจสอบ>
 

เงินกู้ กยศ. ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา

 • ทุน กยศ. จะให้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต, , ค่าบำรุงการศึกษาและกิจกรรม, ค่าครองชีพรายเดือน เท่านั้น
  ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก ต้องชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
 

ปัญหาการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อถอนเงินค่าครองชีพไม่ได้ 
  ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์  044-224876
 
สารสนเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การกู้ยืม กยศ.
แบบฟอร์มคำร้องจาก กยศ.
กยศ.สานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงิน
ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
December 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1351
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3161
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6353
mod_vvisit_counterเดือนนี้60
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21781
mod_vvisit_counterทั้งหมด770265

Online (20 minutes): 9
Your IP: 54.234.41.243
,
Today: Dec 01, 2015
download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File