การกู้ยืม กยศ.กรอ. ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาเก่า (รหัส B52-B56)
 
การยื่นขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาเก่า(B52-B56)
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ.ปีการศึกษา 2557

  สำหรับนักศึกษารหัส B53-B56
  ที่ประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2557
  กรณีปกติ กรณีเกินหลักสูตร และผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2557
  และนักศึกษารหัส B53-B56 ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่
  ดังนี้
  <ประกาศ ปีการศึกษา2557 Click!>
  <คุณสมบัติผู้ขอกู้ Click!>
  <เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ Click!>
  <กำหนดการยื่นกู้ 2557 Click!>  
 • เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
  รองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นให้ผู้ขอกู้ ดำเนินการตามกำหนดเวลา
  ที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด   ดังนี้

 รายการที่ต้องดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ / หมายเหตุ

1. บันทึกและพิมพ์คำยืนยันขอกู้ ภาค 1/2557
    ในระบบ<e-studentloan Click!
    โดยใช้ internet Explorer
    (ไม่ใช้ Chrome หรือ FileFox)
    รายเก่าเลือก แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
    (ไม่ใช่ คำขอกู้ยืมเงิน)

ผู้กู้ทุกคนต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะไม่ได้กู้
รายเก่า:
 วันที่ 1 กพ. - 21 มีค.2557
รายใหม่: เริ่มลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 1 กพ. 2557
             ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-8 เมษายน 2557
กรอ. :   ยังไม่ประกาศเปิดระบบ

2. ส่งเอกสาร  ดังนี้
     ผู้กู้รายเก่า ส่งเอกสาร 2.1 - 2.6
     ผู้กู้เกินหลักสูตร ส่งเอกสาร 2.1 - 2.7
     ผู้กู้รายใหม่ ส่งเอกสาร 2.1 - 2.10/2.11
     กรอ. ส่งเอกสาร 2.1 - 2.6

รายเก่า กยศ. กรอ. และรายใหม่ ส่งทุกวันศุกร์ 
             วันที่ 21, 28 กพ. 2557 และ
             วันที่ 14, 21 มีนาคม 2557 
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (B50-B54) หรือเกินหลักสูตร
หรือผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2557 
             ส่งเฉพาะ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 
             เวลา 15.00 - 18.00 น.
             ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม2

    2.1 ใบตรวจสอบเอกสาร <Click!> 
    2.2 ใบคำยืนยันขอกู้ จากระบบ e-studentloan  ถ้ายังพิมพ์ไม่ได้ ไม่ต้องส่ง
    2.3 คำขอกู้กยศ-มทส101
          <รายเก่า Click!> <รายใหม่Click!>
 
    2.4 สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเจ้าของเอกสาร
    2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเจ้าของเอกสาร
    2.6 สำเนาผลการเรียนภาค2/2556 (นศ.ใหม่ใช้ใบปพ.)  พิมพ์จาก reg.sut.ac.th
    2.7 เฉพาะผู้กู้เกินหลักสูตร ให้ส่ง
         รายงานตรวจสอบจบ แบบละเอียดทั้งหลักสูตร
         ที่พิมพ์จากระบบ reg.sut.ac.th
เฉพาะกรณีเป็นผู้กู้ เกินหลักสูตร 
<
เกณฑ์การกู้เกินหลักสูตร>
    2.8 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
         ของบิดา และมารดา
 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเจ้าของเอกสาร
    2.9 หนังสือรับรองรายได้ของบิดาและมารดา ดังนี้ ถ้าไม่มีบิดามารดาต้องรับรองรายได้ของผู้ปกครอง

         <แบบฟอร์ม กยศ-มทส 102 Click!>
         และบัตรข้าราชการผู้รับรอง

 ใช้กรณีบิดา/มารดา ไม่มีเงินเดือน
         หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด
               และ Slip เงินเดือน  
 ใช้กรณีบิดา/มารดา มีเงินเดือน
    2.10 แผนผังบ้าน และรูปถ่ายบ้าน 
         <กยศ-มทส 104 Click!
 

    2.11 <รับรองสภาพครอบครัวกยศ-มทส105 Click!>

  ใช้กรณีบิดามารดาติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่มีใบหย่า
3. ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติให้กู้

รายเก่า : เดือน มิถุนายน 2557
สหกิจศึกษา 1/2557 : วันที่ 25 มีนาคม 2557
รายใหม่ และ กรอ. : เดือน กรกฎาคม 2557

4. ตรวจสอบสถานะทุน ที่ระบบลงทะเบียน reg.sut.ac.th
    เพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนภาค 1/2557
    ถ้าไม่มีสถานะทุน ให้แจ้งก่อนหมดเขตชำระเงิน 1 วัน

สหกิจศึกษา1/2557 : วันที่ 25 มีนาคม 2557
รายเก่า/รายใหม่/กรอ.: วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

5. จองคิว ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา

ผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา : ไม่ต้องจองคิว
รายเก่า/รายใหม่/กรอ. : เดือนสิงหาคม 2557

6. มาเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน

ผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา : ก่อนไปสหกิจศึกษา
                        (ประมาณเดือนพฤษภาคม 2557)
รายเก่า/รายใหม่/กรอ. : เดือนสิงหาคม 2557

 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาติดตามประกาศและ
  ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด

  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2557 ตลอดทั้ง 3 ภาคเรียน    
 • นักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน หรือมีปัญหาที่ขั้นตอนใด
  ให้สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา
  โทรศัพท์ 044-223114, 044-223129 หรือ
  ที่ facebook กลุม งานทุนฯ มทส.

 

 
การค้นหาคณะในการบันทึกกู้ กยศ

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
แล้วไม่สามารถค้นหาคณะได้ ให้แก้ไขดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ถ้าใช้ internet Explorer V 10 ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting
  ที่กล่องข้อความ Add this website
  ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
  แล้วกดปุ่ม Add -> close
  กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114

 
ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 • ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน
  - นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ หรือ reset รหัสไม่ได้ 
  - ผู้กู้รายใหม่ ต้องการขอรหัสผ่าน

     มีวิธีการตามคำแนะนำนี้

     http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=408
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook กลุ่ม งานทุนฯ มทส. <Click!>

 

 
คำถามที่ถามบ่อย
 • นักศึกษาจะขอกู้ได้เมื่อไร
  - รายเก่า -> บันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
  - รายใหม่-> บันทึกคำขอกู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557
  - กรอ.   -> บันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ได้ประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (ยังไม่มีประกาศ)
  - นักศึกษาทุกคนทั้งรายเก่า รายใหม่ และ กรอ. ส่งเอกสารที่งานทุนการศึกษา ทุกวันศุกร์
     วันที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ 2557 และ 14, 21 มีนาคม 2557 เท่านั้น
     ยกเว้น นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (B52 - B54) หรือผู้ขอกู้เกินหลักสูตร หรือ ผู้จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2557
              ส่งวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 - 18.00 น. ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
 • e-studentloan ภาค 1/2557 เลือกบันทึกรายการใด
  - รายใหม่ เลือก -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณีเปลี่ยนระดับ เปลี่ยนสถานศึกษา
  - รายเก่า เลือก  -> แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
  - กรอ.   เลือก  -> แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
 • ในระบบ e-studentloan ค้นหาคณะ ไม่ได้
  - ให้เปิด internet ด้วย Internet Explorer ไม่ใช้ Google Chrome หรือ Firefox
  - ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
  - ถ้าใช้
  Internet Explorer Version สูงกว่า V9 ให้ดำเนินการดังนี้ก่อน 
    
  ให้เลือกเมนู Tools -> เลือก Comaptibility View settings จะแสดงกล่องข้อความ
     ให้ใส่ที่กล่อง Add this website -> ใส่ http://www.studentloan.or.th กดปุ่ม Add -> close
     แล้ว ปิด Internet Explorer และเปิดเข้าเว็บไซต์ e-studentloan ใหม่ จะใช้ได้

 • นักศึกษา ใหม่ (รหัส B57) ต้องดำเนินการเมื่อไร
  - นักศึกษาบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามความประสงค์ขอกู้สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
     http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/
     แล้วงานทุนการศึกษา จะ SMS แจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบ ต่อไป
  - ประมาณวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นักศึกษา บันทึกคำขอกู้ ที่เว็บไซต์ e-studentloan
     http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/
 • นักศึกษาขอกู้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนหรือไม่
  - นักศึกษาที่ยื่นเอกสารคำขอกู้แล้ว จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนไว้ก่อน
    (ไม่รวมค่าหอพักซึ่งนักศึกษาต้องชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
  - แต่ถ้านักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ต้องชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ
 • นักศึกษาจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการกู้ยืมได้ที่ไหน
  - สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
    โทรศัพท์ 0 4422 3114 ถึง 5 และ 0 4422 3129
  - หรือฝากคำถามไว้ที่ Facebook งานทุนการศึกษา กลุ่ม งานทุนฯ มทส.
    http://www.facebook.com/groups/sutfund/ 

 • นักศึกษาต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นจริง
  หากตรวจสอบพบภายหลังจะได้รับโทษวินัยนักศึกษาและระงับทุนตลอดไปทุกกรณี
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook งานทุนการศึกษา <Click!>

 

การกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส B57)
 
ธนาคารกรุงไทย แจ้ง รับสมุดบัญชี กยศ. กรอ.

นักศึกษาที่ยื่นขอเปิดบัญชี  กยศ./กรอ. ธนาคารกรุงไทย

ที่งานทุนการศึกษาไว้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 

 • จด ลำดับที่  เลขที่บัญชี  เลขที่สมุด ให้ตรงกับชื่อ - สกุล ของตนเอง
 • ไปแจ้งขอรับสมุดบัญชี ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา มทส.
  เฉพาะ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 เท่านั้น
 • ตรวจสอบรายชื่อ เฉพาะ หญิง <click>
 • ตรวจสอบรายชื่อ เฉพาะ ชาย <click>
 
นักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ตรวจสอบสถานะทุน

นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ที่ยื่นคำขอกู้ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2557

ให้ดำเนินการดังนี้ 

 • ตรวจสอบการยื่นขอทุน
  ที่ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.ac.th -> เมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
  จะแสดงรายการ ภาค 1/2557 รหัส 100 ทุนรัฐบาลฯ
 • ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่บันทึกในระบบ e-studentloan ไม่ถูกต้อง
  และแก้ไขด่วน ภายใน 1 กรกฎาคม 2557 <click!>
 • ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ยังไม่บันทึกใน e-studentloan
  และดำเนินการด่วน ภายใน 1 กรกฎาคม 2557
  <click!>
 • เฉพาะผู้ที่ยื่นขอทุน กยศ./กรอ. ไว้แล้ว แต่ไม่มีสถานะทุนในระบบลงทะเบียน
  ให้แจ้งที่ โทรศัพท์ 044-223114 ถึง 5, 044-223129 (ถ้ามีแล้วไม่ต้องโทร.มา)
  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ก่อน 16.00 น.)
 • ผู้ที่ยื่นขอกู้ กรอ.
  - ถ้ายังไม่ได้บันทึกในระบบ e-studentloan ให้ดำเนินการได้แล้ว
  - ถ้าบันทึกเป็น กยศ. ให้ยกเลิก กยศ. (ปุ่ม ยกเลิกแบบในเมนูคำขอกู้)
    และบันทึกเป็น กรอ. โดยเลือกสาขาตามที่นักศึกษาสังกัด
 • นักศึกษาที่ได้รับสถานะทุนแล้วยังไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต
  แต่ต้องติดตามประกาศเพื่อทำสัญญากู้ต่อไป

 

 
ประกาศการให้กู้ กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

 • รายละเอียดประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 <Click!>
 • รายละเอียดกำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 <Click!>
 • ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของกองทุนฯ

 

 
คำถามที่ถามบ่อย
 • นักศึกษาจะขอกู้ได้เมื่อไร
  - นักศึกษาใหม่ (B57) บันทึกคำขอกู้ ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557  
 • e-studentloan ภาค 1/2557 เลือกบันทึกรายการใด
  - นักศึกษาใหม่ รหัส B57 เลือก -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณีเปลี่ยนระดับ เปลี่ยนสถานศึกษา
 • ในระบบ e-studentloan ค้นหาคณะ ไม่ได้
  - ให้เปิด internet ด้วย Internet Explorer ไม่ใช้ Google Chrome หรือ Firefox
  - ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
  - ถ้าใช้
  Internet Explorer แล้วยังไม่ได้
    
  ให้ Turn off Popup Blocker โดย
     เปิด Internet Explorer -> เลือกเมนู Tool -> เลือก Pop-up Blokers

 • นักศึกษา ใหม่ (รหัส B57) ต้องส่งเอกสารเมื่อไร
  - ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2557 มารับคำแนะนำได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  - ประชุม วันที่ 19 มิถุนายน 2557
  - ส่งเอกสาร วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557 (จะแจ้งให้ทราบวันประชุมอีกครั้ง)
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กยศ.-มทส.ไม่ครบถ้วน
 • - ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบ รายการใดที่ไม่เข้าใจยังไม่ต้องกรอก
     จะมีเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาและนักศึกษาให้คำแนะนำการกรอกข้อมูลและการเตรียมเอกสาร
 • นักศึกษาเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน
  - ถ้านักศึกษาเดือดร้อนต้องการขอกู้ ให้นำเอกสารที่มีมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน
     เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา จะให้คำแนะน
   
 • นักศึกษาต้องเปิดบัญชีธนาคารหรือไม่
  - นักศึกษาที่จะขอกู้ กยศ. แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแต่เป็นสาขาในจังหวัดอื่น
    
  ให้นักศึกษารอใบอนุมัติกู้ก่อนไปยื่นเปิดบัญชี เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการตัดบัญชีทุน
 • นักศึกษาขอกู้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนหรือไม่
  - นักศึกษาที่ยื่นเอกสารคำขอกู้แล้ว จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนไว้ก่อน
     แต่ถ้านักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ต้องชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ
    (ส่วนค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม ค่าประกันของเสียหาย ต้องชำระไปก่อนตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  - ค่าหอพักนักศึกษาต้องชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษาจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการกู้ยืมได้ที่ไหน
 • - สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา1
    โทรศัพท์ 0 4422 3114 ถึง 5 และ 0 4422 3129
  - หรือฝากคำถามไว้ที่ webboard เว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund 
 • นักศึกษาต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นจริง
  หากตรวจสอบพบภายหลังจะได้รับโทษวินัยนักศึกษาและระงับทุนตลอดไปทุกกรณี
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook งานทุนการศึกษา <Click!>

 
คุณสมบัติผู้กู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2557

  

 

 
แนะนำการกู้ กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
 
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และเป็นขวัญกำลังใจ
แก่นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี  มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษา
โดยมีปณิธาน "ถ้าเรียนได้  ต้องได้เรียน"

 

 
เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอกู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร ขอกู้ แบบฟอร์ม กยศ-มทส.

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 

 • รายการที่ 1 ใบตรวจสอบเอกสาร <Download>
 • รายการที่ 2 แบบฟอร์มคำขอกู้                กยศ-มทส 101-1N <Download>
 • รายการที่ 3 แบบฟอร์มรับรองรายได้          กยศ-มทส 102 <Download>
 • รายการที่ 4 แบบฟอร์มแผนผังบ้าน            กยศ-มทส 104 <Download>
 • รายการที่ 5 แบบฟอร์มรับรองสภาพครอบครัว กยศ-มทส 105 <Download>

 

 
คำแนะนำการบันทึกคำขอกู้ กยศ

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
ให้ดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ให้ turn off Popup Blocker
  โดยเปิด internet Explorer
  เลือกเมนู Tools ->
  เลือก Pop-up Blockers
 • ถ้าไม่ได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน

          ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting 
          ที่กล่องข้อความ Add this website 
          ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
          แล้วกดปุ่ม Add -> close
          กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 

 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114, 044-223115, 044-223129

 

 
แนะนำวิธีการกรอกเอกสาร ขอกู้ แบบฟอร์ม กยศ-มทส.

 

วิธีการบันทึกข้อมูล การกรอกเอกสาร ให้ดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้ 

 • แนะนำการบันทึกคำขอกู้ในระบบ e-studentloan  <Click!>
 • แนะนำการกรอกเอกสาร กยศ-มทส.101 <รายละเอียดวิธีการ>
 • แนะนำการจัดทำเอกสาร กยศ-มทส 102 <รายละเอียดวิธีการ>
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114 ถึง 5  หรือ 044-223129

ประกาศผลการกู้ยืม กยศ. กรอ.
 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556
 • ด้วยในภาคการศึกษาที่ 2/2556 มีนักศึกษาที่
  ไม่บันทึกขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. ต่อเนื่อง หรือบันทึกขอกู้แต่ไม่มายืนยัน
  การกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. กรอ. ในภาคการศึกษาที่ 2/2556
  ดังรายชื่อตามประกาศนี้ 
   <รายละเอียดประกาศ
   
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2556
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2556
  แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
   <รายละเอียดประกาศ>
  <ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2556

 • กยศ. รายเก่ากู้ต่อเนื่องในสถาบัน(นักศึกษาเก่า)  <รายละเอียดประกาศ>
 • กยศ. รายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา  <รายละเอียดประกาศ>
 • กรอ. <รายละเอียดประกาศ>
 • <รายชื่อ กยศ.รายใหม่> <รายชื่อ กยศ.รายเก่า><รายชื่อ กรอ.>
 • ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะทุนที่ระบบลงทะเบียน (reg.sut.ac.th)
  เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน (มีรหัสทุน 100 และมีจำนวนเงินให้กู้)
   
 • ให้นักศึกษามายืนยันการกู้ยืมเงินที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
  ตามวันเวลาในกำหนดการให้กู้ ปีการศึกษา 2556
 • นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้อ่านรายละเอียด
  ในประกาศ และติดต่องานทุนการศึกษา ด่วน

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 3/2555
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคการศึกษาที่ 3/2555
  แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
  <รายละเอียดประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2555
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคการศึกษาที่ 2/2555
  แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
  <ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุมัติกู้ กรอ. ปีการศึกษา2555
 • งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2555
  เนื่องจากนักศึกษาขาดคุณสมบัติผู้กู้ ไม่มาดำเนินการทำสัญญา
  ไม่มายืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ
  และพ้นกำหนดเวลาแล้ว
 • ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมด
  ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศ
 • มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
 • <รายละเอียดประกาศ>
 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุมัติกู้ กยศ. ปีการศึกษา2555
 • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ปีการศึกษา 2555
  แต่ไม่มาดำเนินการทำสัญญา ไม่มายืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ.ปีการศึกษา 2555 ดังรายชื่อตามประกาศนี้
  <ประกาศไม่อนุมัติ>  <รายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติ>
 • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
  ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

การรับเงินค่าครองชีพ กยศ. กรอ. 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพ
  <วิธีการตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ>
 • นักศึกษาปกติ ที่กู้ค่าเล่าเรียน 3 ภาค จะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
  ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ในวันที่เดียวกัน ดังนี้
 • ภาคการศึกษาที่ 1  
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มิถุนายน - กันยายน
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน ตุลาคม - มกราคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่ 3
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มีนาคม - มิถุนายน
 • ในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับเงินในวันที่เดียวกัน 
 • ยกเว้นในงวดแรก นศ.ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่ได้รับ
  เช่น ถ้านักศึกษาได้รับเงินเข้าบัญชี ในเดือนสิงหาคม 
  - ผู้กู้ กยศ. จะได้ 6,600 บาท (2,200 x 3 เดือน ย้อนหลัง มิถุนายน-สิงหาคม) 
  - ผู้กู้ กรอ. จะได้ 4,400 บาท (2,200 x 2 เดือน ย้อนหลัง กรกฎาคม-สิงหาคม)
  และเดือนต่อไปก็จะได้เดือนละ 2,200 บาท เป็นปกติ ในวันที่เดิม

 

การรับเงินที่ชำระไปแล้วคืน และการชำระเงินส่วนเกินจากทุนกู้ยืม  กยศ. กรอ.

 • นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว
  ไม่ต้องชำระเงิน ค่าเล่าเรียน
 • เงินส่วนเกินทุน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
  <รายละเอียด กำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินเพิ่ม>
 • เงินที่นักศึกษาชำระไปแล้ว แต่มีการกู้ยืม จะได้รับคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
  ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 
  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ กรอ.
  จะใช้เวลานานเนื่องจากทำสัญญาใหม่
  ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
  <วิธีการตรวจสอบ>
 

เงินกู้ กยศ. ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา

 • ทุน กยศ. จะให้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต, , ค่าบำรุงการศึกษาและกิจกรรม, ค่าครองชีพรายเดือน เท่านั้น
  ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก ต้องชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
 

ปัญหาการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อถอนเงินค่าครองชีพไม่ได้ 
  ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์  044-224876
 
 
รายชื่อผู้มีเงินเกินจากการชำระหนี้...กรุณาตรวจสอบด่วน

ธนาคารกรุงไทย แจ้งรายชื่อผู้ที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้
ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้  ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
คุณประพิมพ์พร, คุณรุ่งทรัพย์
โทรศัพท์ 02-6104831, 02-6104837

และทำหนังสือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้กู้ยืนยอมให้นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของกองทุนฯ ต่อไป
 

<ตรวจสอบรายชื่อ>

 

 
สิทธิพิเศษสำหรับการชำระหนี้กยศ.

ธนาคารกรุงไทย มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ.
ที่ต้องการชำระหนี้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
โดยติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

<รายละเอียด>

 

 

 
กรุงไทยส่งจดหมายตามหนี้ กยศ.
 • ธนาคารกรุงไทยส่งจดหมายติดตามหนี้ กยศ.
  ผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ที่ยังค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามหนี้แล้ว
  ให้รีบติดต่อขอชำระหนี้คืนกองทุนฯที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ADM/ATM หรือบริการ KTB /online
 • หากไม่รีบติดต่อ จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-Mail : gsl@ktb.co.th
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร.0-2208-8699
 • ศูนย์สายใจ กยศ.โทร 0-2610-4888
 • ธนาคารกรุงไทยขออภัยหากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมาย

 
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
 • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
  ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทาง
  การชำระ หนี้คืนกองทุนเงิน โดยสามารถชำระ หนี้
  ได้ที่เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM/ADM) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studentloan.ktb.or.th หรือ โทร.1551
 • เพิ่มช่องทางการชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ.สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.)
  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
  (KTB On line @ Mobile
  )
  โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
  หรือฝ่ายผลิตภัณพ์ธนาคารรอิเล็กทรอนิกส์
  โทร. 0-2208-7126-8
  หรือฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2208-3387-91

  หรืองาน
  Help Desk ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร. 0-2208-8699

                                       
สารสนเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องจาก กยศ.
กยศ.สานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงิน
ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
September 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้94
mod_vvisit_counterเมื่อวาน290
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1725
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2488
mod_vvisit_counterเดือนนี้7018
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13876
mod_vvisit_counterทั้งหมด510991

Online (20 minutes): 4
Your IP: 54.166.228.100
,
Today: Sep 19, 2014
download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File