การกู้ยืม กยศ.กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3
 
ประกาศการยืนยันกู้ กยศ. นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศกำหนดการ
  ยืนยันขอกู้ กยศ. นักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 3/2557
  <
  รายละเอียดประกาศ
 • เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา กรุณาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้


 
วิธีการการยืนยันขอกู้ กยศ.นักศึกษาทุนค่าเล่าเรียนอื่นที่ขอกู้เฉพาะค่าครองชีพ
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนค่าเล่าเรียนอื่นต่อเนื่องแล้วจะขอกู้เฉพาะค่าครองชีพ 
  ให้ตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ <วิธีการตรวจสอบ..NEW!>
  ถ้าได้รับเงินาครองชีพเป็นแบบ 6 เดือนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แล้วนั้น
  ภาคการศึกษาที่ 3 ไม่ต้องยื่นคำขอกู้จะได้เงินตามปกติจนครบ 12 เดือน
    
 • แต่ถ้านักศึกษาได้รับค่าครองชีพในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
  เป็นแบบ 4 เดือน หรือ 3 เดือน
  นักศึกษาต้องยื่นขอกู้ ในภาคการศึกษาที่ 3 ด้วย
  จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพต่อไปอีกจนครบ 12 เดือน

การรับเงินค่าครองชีพ กยศ. กรอ. 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพ
  <วิธีการตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ>
 • นักศึกษาปกติ ที่กู้ค่าเล่าเรียน 3 ภาค จะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
  ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ในวันที่เดียวกัน ดังนี้
 • ภาคการศึกษาที่ 1  
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มิถุนายน - กันยายน
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน ตุลาคม - มกราคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่ 3
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มีนาคม - มิถุนายน
 • ในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับเงินในวันที่เดียวกัน 
 • ยกเว้นในงวดแรก นศ.ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่ได้รับ
  เช่น ถ้านักศึกษาได้รับเงินเข้าบัญชี ในเดือนสิงหาคม 
  - ผู้กู้ กยศ. จะได้ 6,600 บาท (2,200 x 3 เดือน ย้อนหลัง มิถุนายน-สิงหาคม) 
  - ผู้กู้ กรอ. จะได้ 4,400 บาท (2,200 x 2 เดือน ย้อนหลัง กรกฎาคม-สิงหาคม)
  และเดือนต่อไปก็จะได้เดือนละ 2,200 บาท เป็นปกติ ในวันที่เดิม

 

การรับเงินที่ชำระไปแล้วคืน และการชำระเงินส่วนเกินจากทุนกู้ยืม  กยศ. กรอ.

 • นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว
  ไม่ต้องชำระเงิน ค่าเล่าเรียน
 • เงินส่วนเกินทุน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
  <รายละเอียด กำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินเพิ่ม>
 • เงินที่นักศึกษาชำระไปแล้ว แต่มีการกู้ยืม จะได้รับคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
  ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 
  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ กรอ.
  จะใช้เวลานานเนื่องจากทำสัญญาใหม่
  ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
  <วิธีการตรวจสอบ>
 

เงินกู้ กยศ. ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา

 • ทุน กยศ. จะให้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต, , ค่าบำรุงการศึกษาและกิจกรรม, ค่าครองชีพรายเดือน เท่านั้น
  ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก ต้องชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
 

ปัญหาการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อถอนเงินค่าครองชีพไม่ได้ 
  ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์  044-224876
 
 
รายชื่อผู้มีเงินเกินจากการชำระหนี้...กรุณาตรวจสอบด่วน

ธนาคารกรุงไทย แจ้งรายชื่อผู้ที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้
ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้  ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
คุณประพิมพ์พร, คุณรุ่งทรัพย์
โทรศัพท์ 02-6104831, 02-6104837

และทำหนังสือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้กู้ยืนยอมให้นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของกองทุนฯ ต่อไป
 

<ตรวจสอบรายชื่อ>

 

 
สิทธิพิเศษสำหรับการชำระหนี้กยศ.

ธนาคารกรุงไทย มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ.
ที่ต้องการชำระหนี้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
โดยติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

<รายละเอียด>

 

 

 
กรุงไทยส่งจดหมายตามหนี้ กยศ.
 • ธนาคารกรุงไทยส่งจดหมายติดตามหนี้ กยศ.
  ผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ที่ยังค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามหนี้แล้ว
  ให้รีบติดต่อขอชำระหนี้คืนกองทุนฯที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ADM/ATM หรือบริการ KTB /online
 • หากไม่รีบติดต่อ จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-Mail : gsl@ktb.co.th
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร.0-2208-8699
 • ศูนย์สายใจ กยศ.โทร 0-2610-4888
 • ธนาคารกรุงไทยขออภัยหากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมาย

 
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
 • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
  ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทาง
  การชำระ หนี้คืนกองทุนเงิน โดยสามารถชำระ หนี้
  ได้ที่เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM/ADM) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studentloan.ktb.or.th หรือ โทร.1551
 • เพิ่มช่องทางการชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ.สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.)
  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
  (KTB On line @ Mobile
  )
  โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
  หรือฝ่ายผลิตภัณพ์ธนาคารรอิเล็กทรอนิกส์
  โทร. 0-2208-7126-8
  หรือฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2208-3387-91

  หรืองาน
  Help Desk ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร. 0-2208-8699

                                       
สารสนเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การกู้ยืม กยศ.
แบบฟอร์มคำร้องจาก กยศ.
กยศ.สานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงิน
ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
January 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้108
mod_vvisit_counterเมื่อวาน146
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้108
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1463
mod_vvisit_counterเดือนนี้5133
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7519
mod_vvisit_counterทั้งหมด562478

Online (20 minutes): 4
Your IP: 54.144.240.110
,
Today: Jan 25, 2015
download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File