การกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2
การกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559
 
วิธีการบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เรียบร้อยแล้ว ต้องยืนยันยอดเงินกู้ ในระบบ e-studentloan

ก่อนที่จะมาเซ็นแบบยืนยันฯ ทุกครั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

 • บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan ด้วยจำนวนเงินที่นักศึกษาจะขอกู้
  (จำนวนเงินที่จะขอกู้ได้ มีค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม 
  ค่าเทียบโอนรายวิชา ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ค่าลงทะเบียนล่าช้า)  
 • ถ้ายังลงทะเบียนไม่ครบ..ให้รอจนกว่าจะลงทะเบียนครบก่อนเพื่อให้ยอดเงินกู้ถูกต้อง
 • จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ไม่รวมเงินค่าครองชีพ
 • ถ้าไม่กู้ค่าเล่าเรียน ให้ใส่จำนวนเงินเป็น 0 
 • ถ้ากู้บางส่วน ให้ใส่จำนวนเงินเฉพาะส่วนที่จะกู้ 
 • ถ้าบันทึกแล้วผิด ให้เข้าไปบันทึกใหม่ได้
 • นักศึกษาที่ยืนยันยอดเงินไม่ได้ ให้สอบถามที่ งานทุนการศึกษา 044-223114, 3115,3129

 

 
ประกาศรายชื่อ ไม่อนุมัติให้กู้ กยศ.กรอ. ปีการศึกษา 2559

 

 
คำแนะนำ สำหรับนักศึกษาใหม่ B59 ควรอ่านก่อน

1. นักศึกษา ใหม่ (รหัส B59) ต้องดำเนินการเมื่อไร

 • ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นักศึกษา บันทึกคำขอกู้ ที่เว็บไซต์ e-studentloan
  http://www.studentloan.or.th/
 • นักศึกษาควรสมัคร Gmail เนื่องจากระบบการขอกู้ จะให้ยืนยันตัวตน (OTP) ด้วย email

2. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาคณะไม่ได้

3. e-studentloan ภาค 1/2559 เลือกบันทึกรายการใด

 • รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่ เลือก -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณีเปลี่ยนระดับ เปลี่ยนสถานศึกษา
 • รายใหม่ เลือก  -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน
 • คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใน e-studentloan < Click! ที่นี่>

4. นักศึกษา ใหม่ (รหัส B59) ส่งเอกสารขอกู้หรือไม่

 • ต้องส่งเอกสารการขอกู้ทุกคน
 • ส่งเอกสารการขอกู้วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น. 
 • ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • เริ่มแจกบัตรคิว 2 ช่วง เวลา 8.30 น. และ 12.00 น.  
5. นักศึกษาขอกู้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนหรือไม่
 • นักศึกษาที่ยื่นเอกสารคำขอกู้ครบถ้วนถูกต้อง ให้ติดตามประกาศผล
 • ถ้าได้รับการพิจารณา จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนไว้ก่อน
 • ถ้านักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ ต้องชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ

6. หลังจากลงทะเบียน ต้องชำระเงินหรือไม่

 • ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว ยังไม่ต้องชำระเงิน ค่าหน่วยกิต จะได้รับสิทธิจากการกู้ยืม 

7. ค่าใช้จ่ายใดที่สามารถกู้ได้

 • ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท/ปี
 • ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี
 • ค่าหน่วยกิตตามที่ลงทะเบียนจริง
 • ทั้งนี้ใครจะสามารถกู้ได้เท่าไรหรือไม่ ขึ้นกับจำนวนเงินที่กองทุนจัดสรรให้

8. ต้องเปิดบัญชีหรือไม่   

 • นักศึกษาต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา มทส. เท่านั้น
 • ให้เปิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่หน้าห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 ตั้งแต่ 9.00 - 15.00 น.
 • เปิดบัญชี แบบไม่เสียเงินค่าเปิดบัญชี (0 บาท) แต่ต้องมีเอกสารรับรองการอนุมัติให้กู้ 

9. ค่าหอพักนักศึกษา ไม่สามารถกู้ได้ นักศึกษาต้องชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บก่อนการลงทะเบียน

 • นักศึกษาต้องชำระก่อน หากได้กู้จะคืนให้ภายหลังจากที่กระบวนการกู้ยืมเรียบร้อย
11.นักศึกษาจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการกู้ยืมได้ที่ไหน
 • - สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
    โทรศัพท์ 0 4422 3114 ถึง 5 และ 0 4422 3129
  - หรือฝากคำถามไว้ที่ Facebook งานทุนการศึกษา กลุ่ม งานทุนฯ มทส.
    http://www.facebook.com/groups/sutfund/  

12. นักศึกษาต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นจริง

 • หากตรวจสอบพบภายหลังจะได้รับโทษวินัยนักศึกษาและระงับทุนการศึกษาทุกประเภท
 • และต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

 
การขอกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559

กรุณาอ่าน คำแนะนำ สำหรับนักศึกษา ควรอ่านก่อน  

1. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ ปี 2559 <กรอ.Click!> <กยศ.Click!>

2. แนวปฏิบัติของผู้กู้รายเก่าที่ประสงค์จะกู้ต่อเนื่องในปี 2559  <Click!>

3. การทำจิตอาสาและแบบฟอร์มบันทึกจิตอาสา <Click!>

4. คุณสมบัติผู้ขอกู้ <กยศ.> <กรอ.>

5. เปรียบเทียบการกู้ กยศ. กรอ. <Click!>

6. คุณสมบัติผู้ขอกู้เกินหลักสูตร <Click!>

7. นักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาปี 2559 ต้องรอประกาศจากกองทุนอีกครั้ง
    ประมาณเดือน พฤษภาคม 2559

8. นักศึกษามีปัญหาที่ขั้นตอนใดสอบถามได้ที่

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 044-223114, 044-223129 หรือ
ที่ facebook กลุม งานทุนฯ มทส.

 

 
การขอกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาใหม่ (B59)

คำแนะนำ สำหรับนักศึกษา ควรอ่านก่อน  

1. ประกาศการให้กู้ยืม กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559 <Click!>

2. <กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ Click!>

2. สรุปขั้นตอนปฏิบัติ นักศึกษาใหม่ (B59) <Click!>

3. ทุกคนต้อง บันทึกและพิมพ์ คำยืนยันขอกู้ในระบบ e-studentloan 

   *** ระบบปรับปรุงใหม่ ให้บันทึกยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ทุกคนต้องมี email รับรหัส *** 
   *** ระบบ กรอ. ยังบันทึกคำขอกู้ไม่ได้ (กองทุนฯเร่งดำเนินการหลักสูตรให้อยู่นะคะ)**

4. ทุกคนต้องทำแบบคำขอกู้ กยศ-กรอ-101 และเอกสารประกอบ <แบบคำขอกู้ 101 Click!>   

5. ส่งเอกสารและรับการสัมภาษณ์ ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 15.30 น.    

    เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 9.00 น. และ 12.30 น.
    (เนื่องจากมีผู้ขอกู้จำนวนมาก เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรอ ถ้ารับบัตรคิวแล้วไม่มา ขอให้รับคิวใหม่)

6. ในปีการศึกษา 2559 กองทุนฯ มีข้อกำหนด กฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องเคร่งครัดและดำเนินการให้ทัน 

    ***** นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ให้ถูกต้อง ทันเวลา ตามที่ประกาศ ****

    ***** มิฉะนั้น จะไม่สามารถกู้ได้ ตลอดปีการศึกษา 2559 ****

7. นักศึกษามีปัญหาที่ขั้นตอนใดสอบถามได้ที่

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 044-223114, 044-223129 หรือ
ที่ facebook กลุม งานทุนฯ มทส.

 
การขอกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา B55-B58

คำแนะนำ สำหรับนักศึกษา ควรอ่านก่อน  

1. ประกาศการให้กู้ยืม กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559 <Click!> <กำหนดการผู้กู้ต่อเนื่อง Click!>

2. สรุปขั้นตอนปฏิบัติ นักศึกษาเก่า (ฺB58-B55) ที่ประสงค์จะกู้ในปี 2559  <Click!>

3. ทุกคนต้อง บันทึกและพิมพ์ คำยืนยันขอกู้ในระบบ e-studentloan ภายใน 19 พ.ค.2559

   *** ระบบปรับปรุงใหม่ ให้บันทึกยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ทุกคนต้องมี email รับรหัส *** 

4. ทุกคนต้องทำ <แบบรับรองรายได้ Click!>  <แบบรับรองสภาพครอบครัว Click!> กับสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง 

5. ทุกคนต้องสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และ บิดา มารดา (ที่เซ็นรับรองสำเนาแล้ว)

6. ทุกคนต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2558 (รายใหม่ไม่จำกัดชม.) <อ่านรายละเอียด Click!> 

7. ทุกคนต้องมี กยศ-กรอ-101 แต่แยกเป็น กรณี ดังนี้

-->7.1 ถ้ากู้ต่อเนื่องปกติ ให้บันทึกและพิมพ์ กยศ-กรอ-101-Online <Click! ที่นี่>

-->7.2 ถ้าจะไปสหกิจศึกษาในภาค 1/59 ให้บันทึกและพิมพ์ กยศ-กรอ-101-Online <Click! ที่นี่>

-->7.3 ถ้าจะกู้รายใหม่ ต้องใช้ กยศ.-กรอ101-New <Click! ที่นี่>  

-->7.4 ถ้ากู้เกินหลักสูตร ใช้กยศ-มทส101<Click!> แผนการเรียน<Click!> และใบตรวจสอบจบ

            (พิมพ์จากระบบลงทะเบียน เมนู ตรวจสอบจบ เลือกแบบละเอียดทั้งหลักสูตร ไม่ใช่แบบสรุป)

8. เฉพาะผู้กู้ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ วิทยากรจาก บมจ.กรุงไทย สำนักงานใหญ่

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ห้อง B4101(ห้อง 1500) เวลา 9.00-12.00 น.    

9. กำหนดส่งเอกสารข้อ 3 - 7 ที่งานทุนการศึกษา มีดังนี้

-->9.1 ผู้กู้ต่อเนื่องปกติ ส่งพร้อมกับเอกสารวันที่จองคิวมาเซ็นแบบยืนยัน วันที่ 1-6 สิงหาคม 2559   

-->9.2 ผู้กู้รายใหม่ ส่งและรับการสัมภาษณ์ก่อน ภายใน 13 มิถุนายน 2559

-->9.3 ผู้กู้เกินหลักสูตร ส่งวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559

-->9.4 ผู้กู้ที่จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2559 ส่งวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 

คำแนะนำเพิ่มเติม

** ผลการศึกษาให้บันทึก GPAX ปัจจุบันก่อน เมื่อรู้ผลสิ้นภาค 3/2558 ให้แก้ไขได้

** ผู้ที่ เกินหลักสูตร หรือ สหกิจศึกษาภาค 1/2559 อนุโลมให้ส่งก่อนเกรดออกได้

** กองทุนให้กู้เฉพาะผู้ที่ GPAX รวม หรือ GPAX ปีการศึกษา 2558 ไม่ต่ำกว่า 2.00 

10. ในปีการศึกษา 2559 กองทุนฯ มีข้อกำหนด กฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องเคร่งครัดและดำเนินการให้ทัน 

    ***** นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ให้ถูกต้อง ทันเวลา ตามที่ประกาศ ****

    ***** มิฉะนั้น จะไม่สามารถกู้ได้ ตลอดปีการศึกษา 2559 ****

11. นักศึกษามีปัญหาที่ขั้นตอนใดสอบถามได้ที่

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 044-223114, 044-223129 หรือ
ที่ facebook กลุม งานทุนฯ มทส.

 

 
คำแนะนำการบันทึก-พิมพ์-เขียน-ส่ง สัญญากู้ กยศ-กรอ

กรุณาอ่าน ทั้ง 4 ข้อ นะคะ

1. คำแนะนำการทำสัญญากู้ กยศ. กรอ. สำหรับ นักศึกษาใหม่ (B59) และ รายใหม่ ทุกคน

 • คำแนะนำการบันทึก และพิมพ์ สัญญากู้ ในระบบ e-studentloan <Click!>
 • คำแนะนำ การเขียน สัญญากู้ <Click!>
 • คำแนะนำ การสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไว้ในหน้าเดียวกัน <Click!>

2. คำแนะนำการ ส่งสัญญา กู้

 • มีเอกสารครบถ้วน ดังนี้
  -> สัญญา 2 ชุด (ชุดละ 4 หน้า พิมพ์หน้า-หลัง เป็น 2 ใบ) ในกระดาษ A4 สีขาว พิมพ์เป็นสีหรือขาว/ดำ
  -> สำเนา บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน ผู้กู้ 2 ชุด ในกระดาษ A4 สีขาวหน้าเดียวกัน
  -> สำเนา บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำประกัน-ผู้แทนโดยชอบธรรม 2 ชุด ในกระดาษ A4 สีขาวหน้าเดียวกัน 
  -> สำเนา หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา มทส. 2 ชุด ในกระดาษ A4 สีขาวหน้าเดียวกัน

3. กำหนดส่งสัญญา  

 • รอบสาม เฉพาะผู้กู้ กรอ.ส่งสัญญา วันที่ 20-21 และ 25-27 ตุลาคม 2559 เท่านั้น 
 • รอบที่ สี่ ผู้กู้ กยศ. ส่งสัญญา วันที่ 14-16 พ.ย.2559 เท่านั้น
  หากพ้นจากนี้ระบบปิด จะไม่สามารถดำเนินการได้
  (รับบัตรคิวในวันที่มา) 
 • นำใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ภาค 1/2559 ให้เห็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่วนทุน ด้วย
 • นักศึกษาผู้กู้ต้องมาด้วยตนเอง
 • ถ้าผู้ค้ำประกันไม่ได้ไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอ ต้องพามางานทุนฯ ด้วย  

4. ข้อตกลงเรื่องการจองคิว

 • งานทุนฯ เปิดรับจองหลายวัน จำนวนมากกว่าผู้กู้จริงเสมอ
 • ให้รีบจองคิวช่วงแรกๆ หากมีผิดพลาดจะได้แก้ไขทันกำหนด
 • แต่ละวันรับได้จำกัด เนื่องจาก ตรวจสอบสัญญา พิมพ์ยืนยันกู้ มีหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลามาก
 • ให้เข้าใจว่า ต้องรีบดำเนินการให้ทันกำหนดระบบปิด จึงไม่ขยายเวลา ถ้าครบกำหนดจะปิดรับสัญญา
 • หากนักศึกษาไม่มาตามช่วงเวลา ไม่ได้ส่งสัญญาถือว่าไม่ประสงค์จะกู้ ต้องชำระเงินตามกำหนด
การกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2558
 
การกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาค 3/2558
 • นักศึกษาที่จะขอกู้ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2558 
  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมภาค 1/2558
 • นักศึกษาต้องดำเนินการ ตามกำหนดวัน-เวลา ในประกาศ โดยเคร่งครัด ดังนี้
  1. บันทึกและพิมพ์แบบยืนยันคำขอกู้ ใน e-studentloan
  2. พิมพ์ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ต้องมีสถานะทุนรัฐบาลฯ ในระบบลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดกำหนดชำระเงิน
  3.
  บันทึกยืนยันจำนวนเงินกู้ค่าเล่าเรียน ใน e-studentloan
  4. พิมพ์ใบจองคิว 
  5. มาเซ็นยืนยันการกู้ยืม ตามวันเวลาที่จองคิวไว้
 • ผู้ที่ดำเนินการขอกู้ ไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต
  (ถ้าชำระก่อนจะได้คืนหลังจากเรียบร้อยแล้วประมาณ 2-3 เดือน)
 • ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนดในประกาศการให้กู้ยืม
  หรือไม่มีสถานะทุนรัฐบาลและไม่แจ้งแก้ไขให้ทันกำหนด
  อาจจะถูกหักเงิน หรือ พ้นสภาพ หรือ ไม่ได้กู้ยืม
 • <รายละเอียดประกาศ> <จองคิว Click ยังไม่เปิด>

 

 
ประกาศรายชื่อ ไม่อนุมัติให้กู้ กยศ.กรอ.ภาคการศึกษาที่ 3/2558
 • ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2558 
 • คำชี้แจง  
 • 1. ผู้ที่มีรายชื่อและค้างชำระเงิน ให้ไปติดต่อชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
      ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
 • 2. <อ่านประกาศ Click!>  <ตรวจสอบรายชื่อ>
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
 • สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook งานทุนการศึกษา <Click!>

 

 
ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 • ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน
  - นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ หรือ reset รหัสไม่ได้ 
  - ผู้กู้รายใหม่ ต้องการขอรหัสผ่าน

     มีวิธีการตามคำแนะนำดังนี้ <Click!>

    
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook กลุ่ม งานทุนการศึกษา <Click!>

 

 
การค้นหาคณะในการบันทึกกู้ กยศ. กรอ.

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
แล้วไม่สามารถค้นหาคณะได้ ให้แก้ไขดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ถ้าใช้ internet Explorer V 10 ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting
  ที่กล่องข้อความ Add this website
  ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
  แล้วกดปุ่ม Add -> close
  กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114

 

การรับเงินค่าครองชีพ กยศ. กรอ. 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพ
  <วิธีการตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ>
 • นักศึกษาปกติ ที่กู้ค่าเล่าเรียน 3 ภาค จะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
  ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ในวันที่เดียวกัน ดังนี้
 • ภาคการศึกษาที่ 1  
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มิถุนายน - กันยายน
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน ตุลาคม - มกราคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่ 3
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มีนาคม - มิถุนายน
 • ในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับเงินในวันที่เดียวกัน 
 • ยกเว้นในงวดแรก นศ.ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่ได้รับ
  เช่น ถ้านักศึกษาได้รับเงินเข้าบัญชี ในเดือนสิงหาคม 
  - ผู้กู้ กยศ. จะได้ 6,600 บาท (2,200 x 3 เดือน ย้อนหลัง มิถุนายน-สิงหาคม) 
  - ผู้กู้ กรอ. จะได้ 4,400 บาท (2,200 x 2 เดือน ย้อนหลัง กรกฎาคม-สิงหาคม)
  และเดือนต่อไปก็จะได้เดือนละ 2,200 บาท เป็นปกติ ในวันที่เดิม

 

การรับเงินที่ชำระไปแล้วคืน และการชำระเงินส่วนเกินจากทุนกู้ยืม  กยศ. กรอ.

 • นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว
  ไม่ต้องชำระเงิน ค่าเล่าเรียน
 • เงินส่วนเกินทุน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
 • เงินที่นักศึกษาชำระไปแล้ว แต่มีการกู้ยืม จะได้รับคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
 • ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 
  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ กรอ.
  จะใช้เวลานานเนื่องจากทำสัญญาใหม่
  ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
  <วิธีการตรวจสอบ>
 

เงินกู้ กยศ. ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา

 • ทุน กยศ. จะให้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต, , ค่าบำรุงการศึกษาและกิจกรรม, ค่าครองชีพรายเดือน เท่านั้น
  ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก ต้องชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
 

ปัญหาการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อถอนเงินค่าครองชีพไม่ได้ 
  ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์  044-224876
 
กิจกรรมจิตอาสา
สารสนเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ.สานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงิน
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวาน80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้210
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว559
mod_vvisit_counterเดือนนี้1598
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2348
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175489

Online (20 minutes): 2
Your IP: 202.28.42.70
,
Today: Aug 20, 2019
download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File