การกู้ยืม กยศ.ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาเก่า (รหัส B52-B56)
 
การยื่นขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาเก่า(B52-B56)
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ.ปีการศึกษา 2557

  สำหรับนักศึกษารหัส B53-B56
  ที่ประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2557
  กรณีปกติ กรณีเกินหลักสูตร และผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2557
  และนักศึกษารหัส B53-B56 ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่
  ดังนี้
  <ประกาศ ปีการศึกษา2557 Click!>
  <คุณสมบัติผู้ขอกู้ Click!>
  <เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ Click!>
  <กำหนดการยื่นกู้ 2557 Click!>  
 • เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
  รองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นให้ผู้ขอกู้ ดำเนินการตามกำหนดเวลา
  ที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด   ดังนี้

 รายการที่ต้องดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ / หมายเหตุ

1. บันทึกและพิมพ์คำยืนยันขอกู้ ภาค 1/2557
    ในระบบ<e-studentloan Click!
    โดยใช้ internet Explorer
    (ไม่ใช้ Chrome หรือ FileFox)
    รายเก่าเลือก แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
    (ไม่ใช่ คำขอกู้ยืมเงิน)

ผู้กู้ทุกคนต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะไม่ได้กู้
รายเก่า:
 วันที่ 1 กพ. - 21 มีค.2557
รายใหม่: เริ่มลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 1 กพ. 2557
             ยื่นคำขอกู้ วันที่ 1-8 เมษายน 2557
กรอ. :   ยังไม่ประกาศเปิดระบบ

2. ส่งเอกสาร  ดังนี้
     ผู้กู้รายเก่า ส่งเอกสาร 2.1 - 2.6
     ผู้กู้เกินหลักสูตร ส่งเอกสาร 2.1 - 2.7
     ผู้กู้รายใหม่ ส่งเอกสาร 2.1 - 2.10/2.11
     กรอ. ส่งเอกสาร 2.1 - 2.6

รายเก่า กยศ. กรอ. และรายใหม่ ส่งทุกวันศุกร์ 
             วันที่ 21, 28 กพ. 2557 และ
             วันที่ 14, 21 มีนาคม 2557 
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (B50-B54) หรือเกินหลักสูตร
หรือผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2557 
             ส่งเฉพาะ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 
             เวลา 15.00 - 18.00 น.
             ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม2

    2.1 ใบตรวจสอบเอกสาร <Click!> 
    2.2 ใบคำยืนยันขอกู้ จากระบบ e-studentloan  ถ้ายังพิมพ์ไม่ได้ ไม่ต้องส่ง
    2.3 คำขอกู้กยศ-มทส101
          <รายเก่า Click!> <รายใหม่Click!>
 
    2.4 สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเจ้าของเอกสาร
    2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเจ้าของเอกสาร
    2.6 สำเนาผลการเรียนภาค2/2556 (นศ.ใหม่ใช้ใบปพ.)  พิมพ์จาก reg.sut.ac.th
    2.7 เฉพาะผู้กู้เกินหลักสูตร ให้ส่ง
         รายงานตรวจสอบจบ แบบละเอียดทั้งหลักสูตร
         ที่พิมพ์จากระบบ reg.sut.ac.th
เฉพาะกรณีเป็นผู้กู้ เกินหลักสูตร 
<
เกณฑ์การกู้เกินหลักสูตร>
    2.8 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
         ของบิดา และมารดา
 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยเจ้าของเอกสาร
    2.9 หนังสือรับรองรายได้ของบิดาและมารดา ดังนี้ ถ้าไม่มีบิดามารดาต้องรับรองรายได้ของผู้ปกครอง

         <แบบฟอร์ม กยศ-มทส 102 Click!>
         และบัตรข้าราชการผู้รับรอง

 ใช้กรณีบิดา/มารดา ไม่มีเงินเดือน
         หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด
               และ Slip เงินเดือน  
 ใช้กรณีบิดา/มารดา มีเงินเดือน
    2.10 แผนผังบ้าน และรูปถ่ายบ้าน 
         <กยศ-มทส 104 Click!
 

    2.11 <รับรองสภาพครอบครัวกยศ-มทส105 Click!>

  ใช้กรณีบิดามารดาติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่มีใบหย่า
3. ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติให้กู้

รายเก่า : เดือน มิถุนายน 2557
สหกิจศึกษา 1/2557 : วันที่ 25 มีนาคม 2557
รายใหม่ และ กรอ. : เดือน กรกฎาคม 2557

4. ตรวจสอบสถานะทุน ที่ระบบลงทะเบียน reg.sut.ac.th
    เพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนภาค 1/2557
    ถ้าไม่มีสถานะทุน ให้แจ้งก่อนหมดเขตชำระเงิน 1 วัน

สหกิจศึกษา1/2557 : วันที่ 25 มีนาคม 2557
รายเก่า/รายใหม่/กรอ.: วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

5. จองคิว ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา

ผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา : ไม่ต้องจองคิว
รายเก่า/รายใหม่/กรอ. : เดือนสิงหาคม 2557

6. มาเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน

ผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา : ก่อนไปสหกิจศึกษา
                        (ประมาณเดือนพฤษภาคม 2557)
รายเก่า/รายใหม่/กรอ. : เดือนสิงหาคม 2557

 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาติดตามประกาศและ
  ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด

  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2557 ตลอดทั้ง 3 ภาคเรียน    
 • นักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน หรือมีปัญหาที่ขั้นตอนใด
  ให้สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา
  โทรศัพท์ 044-223114, 044-223129 หรือ
  ที่ facebook กลุม งานทุนฯ มทส.

 

 
การค้นหาคณะในการบันทึกกู้ กยศ

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
แล้วไม่สามารถค้นหาคณะได้ ให้แก้ไขดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ถ้าใช้ internet Explorer V 10 ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting
  ที่กล่องข้อความ Add this website
  ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
  แล้วกดปุ่ม Add -> close
  กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114

 
ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 • ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน
  - นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ หรือ reset รหัสไม่ได้ 
  - ผู้กู้รายใหม่ ต้องการขอรหัสผ่าน

     มีวิธีการตามคำแนะนำนี้

     http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=408
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook กลุ่ม งานทุนฯ มทส. <Click!>

 

 
คำถามที่ถามบ่อย
 • นักศึกษาจะขอกู้ได้เมื่อไร
  - รายเก่า -> บันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
  - รายใหม่-> บันทึกคำขอกู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557
  - กรอ.   -> บันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ได้ประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (ยังไม่มีประกาศ)
  - นักศึกษาทุกคนทั้งรายเก่า รายใหม่ และ กรอ. ส่งเอกสารที่งานทุนการศึกษา ทุกวันศุกร์
     วันที่ 21, 28 กุมภาพันธ์ 2557 และ 14, 21 มีนาคม 2557 เท่านั้น
     ยกเว้น นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (B52 - B54) หรือผู้ขอกู้เกินหลักสูตร หรือ ผู้จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2557
              ส่งวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 - 18.00 น. ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
 • e-studentloan ภาค 1/2557 เลือกบันทึกรายการใด
  - รายใหม่ เลือก -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณีเปลี่ยนระดับ เปลี่ยนสถานศึกษา
  - รายเก่า เลือก  -> แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
  - กรอ.   เลือก  -> แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
 • ในระบบ e-studentloan ค้นหาคณะ ไม่ได้
  - ให้เปิด internet ด้วย Internet Explorer ไม่ใช้ Google Chrome หรือ Firefox
  - ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
  - ถ้าใช้
  Internet Explorer Version สูงกว่า V9 ให้ดำเนินการดังนี้ก่อน 
    
  ให้เลือกเมนู Tools -> เลือก Comaptibility View settings จะแสดงกล่องข้อความ
     ให้ใส่ที่กล่อง Add this website -> ใส่ http://www.studentloan.or.th กดปุ่ม Add -> close
     แล้ว ปิด Internet Explorer และเปิดเข้าเว็บไซต์ e-studentloan ใหม่ จะใช้ได้

 • นักศึกษา ใหม่ (รหัส B57) ต้องดำเนินการเมื่อไร
  - นักศึกษาบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามความประสงค์ขอกู้สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
     http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/
     แล้วงานทุนการศึกษา จะ SMS แจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบ ต่อไป
  - ประมาณวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นักศึกษา บันทึกคำขอกู้ ที่เว็บไซต์ e-studentloan
     http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/
 • นักศึกษาขอกู้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนหรือไม่
  - นักศึกษาที่ยื่นเอกสารคำขอกู้แล้ว จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนไว้ก่อน
    (ไม่รวมค่าหอพักซึ่งนักศึกษาต้องชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
  - แต่ถ้านักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ต้องชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ
 • นักศึกษาจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการกู้ยืมได้ที่ไหน
  - สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
    โทรศัพท์ 0 4422 3114 ถึง 5 และ 0 4422 3129
  - หรือฝากคำถามไว้ที่ Facebook งานทุนการศึกษา กลุ่ม งานทุนฯ มทส.
    http://www.facebook.com/groups/sutfund/ 

 • นักศึกษาต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นจริง
  หากตรวจสอบพบภายหลังจะได้รับโทษวินัยนักศึกษาและระงับทุนตลอดไปทุกกรณี
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook งานทุนการศึกษา <Click!>

 

การกู้ยืม กยศ.กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3
 
ยืนยันกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาค 3/2556 ล่าช้า
 • เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปิดระบบ e-Studentloan ชั่วคราว 
  นักศึกษาที่จะขอกู้ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2556
  แต่ยังไม่ได้มาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ  ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ให้ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาล (รหัส 100) ในระบบลงทะเบียน reg.sut.ac.th
      ถ้ายังไม่มีสถานะทุน ในภาค 3/2556 ให้ติดต่องานทุนการศึกษา ด่วนที่สุด
  2. ผู้กู้ กยศ. 
      2.1 ถ้าบันทึกคำยืนยันขอกู้ และบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
             ในระบบ e-studentloan แล้ว
             ให้มาติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษา ด่วน
             ภายใน 31 มกราคม 2557
      2.2 ถ้าบันทึกคำยืนยันขอกู้ แต่ไม่ได้บันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
             ให้บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
             และมาติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษา
             ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557

  3. ผู้กู้ กรอ. ยังกำหนดให้มาเซ็นไม่ได้ ให้รอประกาศเปิดระบบจากกองทุนฯต่อไป
 •  

   
  จองคิว มาเซ็นแบบยืนยันกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาค 3/2556
  • นักศึกษาที่จะขอกู้ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2556
   ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมภาค 1/2556
  • นักศึกษาต้องดำเนินการ ตามกำหนดวัน-เวลา ในประกาศ โดยเคร่งครัด ดังนี้
   1. บันทึกและพิมพ์แบบยืนยันคำขอกู้
   2. ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาลฯ ในระบบ reg.sut.ac.th
   3.
   บันทึกยืนยันจำนวนเงินกู้ค่าเล่าเรียน ในระบบ e-studentloan 
   4. จองคิว
   5. มาเซ็นยืนยันการกู้ยืม ตามวันเวลาที่จองคิวไว้ (20 - 28 มกราคม 2557)
  • ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนดในประกาศการให้กู้ยืม
   หรือไม่มีสถานะทุนรัฐบาลและไม่แจ้งแก้ไขให้ทันกำหนด
   อาจจะถูกหักเงิน หรือ พ้นสภาพ หรือ ไม่ได้กู้ยืม

  • <รายละเอียดประกาศ>

  • <ปิดระบบจองคิวเลือกวันมายืนยัน>

   

   
  ประกาศการยืนยันกู้ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2556
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศกำหนดการ
   ยืนยันขอกู้ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษา ที่ 3/2556
   <
   รายละเอียดประกาศ
  • การตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาลในระบบลงทะเบียน
   มีเพื่อยกเว้นการเรียกเก็บเงินจากงานการเงินนักศึกษา
   ถ้ามีปัญหาต้องรีบแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันกำหนด
  • หากนักศึกษาดำเนินการไม่ทัน
   ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา ภาค 3/2556
   มิฉะนั้นอาจมีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  • เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา กรุณาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้
   
  วิธีการการยืนยันขอกู้ กยศ.นักศึกษาทุนค่าเล่าเรียนอื่นที่ขอกู้เฉพาะค่าครองชีพ
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนค่าเล่าเรียนอื่นต่อเนื่องแล้วจะขอกู้เฉพาะค่าครองชีพ 
   ให้ตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ <วิธีการตรวจสอบ..NEW!>
   ถ้าได้รับเงินาครองชีพเป็นแบบ 6 เดือนทั้งภาค 1/2556 และภาค 2/2556 แล้วนั้น
   ภาค 3/2555 ไม่ต้องยื่นคำขอกู้จะได้เงินตามปกติ
     
  • แต่ถ้านักศึกษาได้รับค่าครองชีพเป็นแบบอื่น
   ที่รวมแล้วไม่ครบ 12 เดือนต้องยื่นขอกู้ ในภาค 3/2556 ด้วย
   จึงจะไม่ได้รับเงินค่าครองชีพต่อไปอีก

   
  คำแนะนำการบันทึกค่าเล่าเรียน กยศ. กรอ. ในระบบ e-studentloan
  • นักศึกษาผู้ที่จะขอกู้  กยศ. กรอ. ภาค 3/2556 ดำเนินการดังนี้
   1. บันทึกคำยืนยันขอกู้ ในระบบ e-studentloan วันที่ 1 - 10 มกราคม 2557
   2. บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายฯ ในระบบ e-studentloan ด้วย
        โดยต้อง
   ลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2556 ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่จะกู้แน่นอน
        หรือจะบันทึกก่อนวันที่จองคิวมายืนยันฯ ที่งานทุนก็ได้

  • วิธีการบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน <Click !>

  ประกาศผลการกู้ยืม กยศ. กรอ.
   
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556
  • ด้วยในภาคการศึกษาที่ 2/2556 มีนักศึกษาที่
   ไม่บันทึกขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. ต่อเนื่อง หรือบันทึกขอกู้แต่ไม่มายืนยัน
   การกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. กรอ. ในภาคการศึกษาที่ 2/2556
   ดังรายชื่อตามประกาศนี้ 
    <รายละเอียดประกาศ
    
  • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
   ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

   

   
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2556
  • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2556
   แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
    <รายละเอียดประกาศ>
   <ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
  • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
   ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

   

   
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ ปีการศึกษา 2556

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2556

  • กยศ. รายเก่ากู้ต่อเนื่องในสถาบัน(นักศึกษาเก่า)  <รายละเอียดประกาศ>
  • กยศ. รายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา  <รายละเอียดประกาศ>
  • กรอ. <รายละเอียดประกาศ>
  • <รายชื่อ กยศ.รายใหม่> <รายชื่อ กยศ.รายเก่า><รายชื่อ กรอ.>
  • ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะทุนที่ระบบลงทะเบียน (reg.sut.ac.th)
   เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน (มีรหัสทุน 100 และมีจำนวนเงินให้กู้)
    
  • ให้นักศึกษามายืนยันการกู้ยืมเงินที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
   ตามวันเวลาในกำหนดการให้กู้ ปีการศึกษา 2556
  • นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้อ่านรายละเอียด
   ในประกาศ และติดต่องานทุนการศึกษา ด่วน

   

   
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 3/2555
  • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคการศึกษาที่ 3/2555
   แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
   <รายละเอียดประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
  • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
   ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

   

   

   
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ยืนยันการกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2555
  • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ภาคการศึกษาที่ 2/2555
   แต่ไม่มาดำเนินการยืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ. ดังรายชื่อตามประกาศนี้
   <ประกาศรายชื่อไม่อนุมัติ
  • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
   ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

   

   
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุมัติกู้ กรอ. ปีการศึกษา2555
  • งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2555
   เนื่องจากนักศึกษาขาดคุณสมบัติผู้กู้ ไม่มาดำเนินการทำสัญญา
   ไม่มายืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ
   และพ้นกำหนดเวลาแล้ว
  • ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมด
   ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศ
  • มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
  • <รายละเอียดประกาศ>
   
  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุมัติกู้ กยศ. ปีการศึกษา2555
  • ด้วยมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.ปีการศึกษา 2555
   แต่ไม่มาดำเนินการทำสัญญา ไม่มายืนยันการกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกยศ.ปีการศึกษา 2555 ดังรายชื่อตามประกาศนี้
   <ประกาศไม่อนุมัติ>  <รายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติ>
  • นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติตามประกาศนี้ และมีหนี้สินค่าเล่าเรียนค้างชำระ
   ต้องไปชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหารภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

  การรับเงินค่าครองชีพ กยศ. กรอ. 

  • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
   จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพ
   <วิธีการตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ>
  • นักศึกษาปกติ ที่กู้ค่าเล่าเรียน 3 ภาค จะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
   ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ในวันที่เดียวกัน ดังนี้
  • ภาคการศึกษาที่ 1  
   - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มิถุนายน - กันยายน
   - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2
   - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน ตุลาคม - มกราคม
   - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
  • ภาคการศึกษาที่ 3
   - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
   - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มีนาคม - มิถุนายน
  • ในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับเงินในวันที่เดียวกัน 
  • ยกเว้นในงวดแรก นศ.ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่ได้รับ
   เช่น ถ้านักศึกษาได้รับเงินเข้าบัญชี ในเดือนสิงหาคม 
   - ผู้กู้ กยศ. จะได้ 6,600 บาท (2,200 x 3 เดือน ย้อนหลัง มิถุนายน-สิงหาคม) 
   - ผู้กู้ กรอ. จะได้ 4,400 บาท (2,200 x 2 เดือน ย้อนหลัง กรกฎาคม-สิงหาคม)
   และเดือนต่อไปก็จะได้เดือนละ 2,200 บาท เป็นปกติ ในวันที่เดิม

   

  การรับเงินที่ชำระไปแล้วคืน และการชำระเงินส่วนเกินจากทุนกู้ยืม  กยศ. กรอ.

  • นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว
   ไม่ต้องชำระเงิน ค่าเล่าเรียน
  • เงินส่วนเกินทุน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
   <รายละเอียด กำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินเพิ่ม>
  • เงินที่นักศึกษาชำระไปแล้ว แต่มีการกู้ยืม จะได้รับคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
   ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 
   ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ กรอ.
   จะใช้เวลานานเนื่องจากทำสัญญาใหม่
   ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
   <วิธีการตรวจสอบ>
   

  เงินกู้ กยศ. ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา

  • ทุน กยศ. จะให้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต, , ค่าบำรุงการศึกษาและกิจกรรม, ค่าครองชีพรายเดือน เท่านั้น
   ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก ต้องชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
   

  ปัญหาการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

  • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
   ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อถอนเงินค่าครองชีพไม่ได้ 
   ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   หมายเลขโทรศัพท์  044-224876
   
   
  รายชื่อผู้มีเงินเกินจากการชำระหนี้...กรุณาตรวจสอบด่วน

  ธนาคารกรุงไทย แจ้งรายชื่อผู้ที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้
  ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้  ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
  คุณประพิมพ์พร, คุณรุ่งทรัพย์
  โทรศัพท์ 02-6104831, 02-6104837

  และทำหนังสือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
  หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้กู้ยืนยอมให้นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของกองทุนฯ ต่อไป
   

  <ตรวจสอบรายชื่อ>

   

   
  สิทธิพิเศษสำหรับการชำระหนี้กยศ.

  ธนาคารกรุงไทย มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ.
  ที่ต้องการชำระหนี้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
  โดยติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

  <รายละเอียด>

   

   

   
  กรุงไทยส่งจดหมายตามหนี้ กยศ.
  • ธนาคารกรุงไทยส่งจดหมายติดตามหนี้ กยศ.
   ผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ที่ยังค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามหนี้แล้ว
   ให้รีบติดต่อขอชำระหนี้คืนกองทุนฯที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
   หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ADM/ATM หรือบริการ KTB /online
  • หากไม่รีบติดต่อ จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-Mail : gsl@ktb.co.th
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร.0-2208-8699
  • ศูนย์สายใจ กยศ.โทร 0-2610-4888
  • ธนาคารกรุงไทยขออภัยหากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมาย

   
  ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
  • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เพิ่มช่องทางชำระหนี้คืน
   ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทาง
   การชำระ หนี้คืนกองทุนเงิน โดยสามารถชำระ หนี้
   ได้ที่เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM/ADM) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
   รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studentloan.ktb.or.th หรือ โทร.1551
  • เพิ่มช่องทางการชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ.สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.)
   ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
   (KTB On line @ Mobile
   )
   โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
   หรือฝ่ายผลิตภัณพ์ธนาคารรอิเล็กทรอนิกส์
   โทร. 0-2208-7126-8
   หรือฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2208-3387-91

   หรืองาน
   Help Desk ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร. 0-2208-8699

                                        
  สารสนเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  แบบฟอร์มคำร้องจาก กยศ.
  กยศ.สานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงิน
  ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
  April 2014
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  สถิติผู้เข้าชม
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้117
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน153
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้900
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1191
  mod_vvisit_counterเดือนนี้3127
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10436
  mod_vvisit_counterทั้งหมด397869

  Online (20 minutes): 2
  Your IP: 54.198.36.179
  ,
  Today: Apr 19, 2014
  download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File