การกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2558
 
แบบฟอร์มจิตอาสา

การทำจิตอาสา ผู้กู้ กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558  
นักศึกษาที่ต้องการแจ้งชั่วโมงจิตอาสา ประกอบการขอกู้ กยศ. กรอ.
สามารถใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. ใช้แบบฟอร์มจิตอาสา   <Download>    หรือ
2. ใช้ถ่ายเอกสารจาก สมุดบันทึกกิจกรรม มหาวิทยาลัย  หรือ
3. พิมพ์จากระบบลงทะเบียน (reg.sut.ac.th) เมนูระเบียนประวัติ -> ประวัติกิจกรรม

 

 
ขอกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาเก่า(B54-B57)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ.ปีการศึกษา 2558

สำหรับนักศึกษาเก่า รหัส B54-B57 ดังนี้

1. เป็นผู้กู้ที่ประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2558 ได้ทั้งผู้กู้ปกติ เกินหลักสูตร
    และผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2558 หรือ เป็นผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่

2. กรุณาอ่านประกาศการให้กู้ ปีการศึกษา 2558 <Click!>

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ <กยศ.> <กรอ.>

4. เกณฑ์การพิจารณา <Click!>

5. กำหนดการยื่นกู้  <Click!>

6. เอกสารการยื่นขอกู้ กยศ. กรอ. <ผู้กู้รายเก่าClick!> <ผู้จะขอกู้รายใหม่ปี2558 Click>

7. กำหนดการส่งเอกสาร 

7.1 รหัส B54 และ B55 ให้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2558
ที่ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 เวลา 8.30 - 12.00 น. 
จะรับเอกสารเฉพาะผู้ที่ scan บัตรเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเท่านั้น
ผู้ที่จะไปสหกิจศึกษา หรือ เกินหลักสูตรให้แจ้งผู้ scan ด้วย
 

7.2 ให้ส่งเอกสารที่งานทุนการศึกษา

วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. 
รับบัตรคิวที่หน้าห้องงานทุนการศึกษา ช่วงเวลาละไม่เกิน 300 คน

7.3 เนื่องจากกองทุนจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับเงินกู้อย่างทั่วถึง เป็นประโยชน์ของนักศึกษาทุกคน
ขอให้ดำเนินการรวดเร็ว อย่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ประกาศไว้ 

7.4 กำหนดการในภาค 1/2558 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ก่อนเปิดภาคเรียน ให้นักศึกษาติดตามประกาศอย่างสม่ำเสมอ

7.5 นักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน หรือมีปัญหาที่ขั้นตอนใด
ให้สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา
โทรศัพท์ 044-223114, 044-223129 หรือ
ที่ facebook กลุม งานทุนฯ มทส.

 

 
คำถามที่ถามบ่อย ควรอ่านก่อน
 • นักศึกษาจะขอกู้ได้เมื่อไร
  - บันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558
 • การส่งเอกสารขอกู้
  นักศึกษา B56, B57 ทุกคนทั้งรายเก่า รายใหม่ และ กรอ. ส่งเอกสารที่งานทุนการศึกษา 
     วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. เท่านั้น
     นักศึกษา B54 - B55 ผู้ขอกู้เกินหลักสูตร หรือ ผู้จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2558
     ก่อนส่งเอกสารให้เข้าปัจฉิมนิเทศ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558
     เวลา 8.30 - 12.00 น. ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
 • e-studentloan ภาค 1/2558 เลือกบันทึกรายการใด
  - รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่ เลือก -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรณีเปลี่ยนระดับ เปลี่ยนสถานศึกษา
  - รายเก่า เลือก  -> แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
  - รายใหม่ เลือก  -> แบบคำขอกู้ยืมเงิน
 • ในระบบ e-studentloan ค้นหาคณะ ไม่ได้
  - ให้เปิด internet ด้วย Internet Explorer ไม่ใช้ Google Chrome หรือ Firefox
  - ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
  - ถ้าใช้
  Internet Explorer Version สูงกว่า V9 ให้ดำเนินการดังนี้ก่อน 
    
  ให้เลือกเมนู Tools -> เลือก Comaptibility View settings จะแสดงกล่องข้อความ
     ให้ใส่ที่กล่อง Add this website -> ใส่ http://www.studentloan.or.th/ กดปุ่ม Add -> close
     แล้ว ปิด Internet Explorer และเปิดเข้าเว็บไซต์ e-studentloan ใหม่ จะใช้ได้

 • นักศึกษา ใหม่ (รหัส B58) ต้องดำเนินการเมื่อไร
  - เมื่อได้รหัสนักศึกษาแล้ว
    ตั้นแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นักศึกษา บันทึกคำขอกู้ ที่เว็บไซต์ e-studentloan
    http://web.sut.ac.th//
 • นักศึกษา ใหม่ (รหัส B58) ส่งเอกสารขอกู้หรือไม่
  - จองคิวที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา เลือกช่วงวันเวลาที่จะมาส่งเอกสาร
     ระบบจะเปิดให้จอง วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
 • นักศึกษาขอกู้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนหรือไม่
  - นักศึกษาที่ยื่นเอกสารคำขอกู้ได้ทุนกำหนด จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนไว้ก่อน
    (ไม่รวมค่าหอพักซึ่งนักศึกษาต้องชำระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
  - แต่ถ้านักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ต้องชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ
 • นักศึกษาจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการกู้ยืมได้ที่ไหน
  - สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
    โทรศัพท์ 0 4422 3114 ถึง 5 และ 0 4422 3129
  - หรือฝากคำถามไว้ที่ Facebook งานทุนการศึกษา กลุ่ม งานทุนฯ มทส.
    http://www.facebook.com/groups/sutfund/ 
 • นักศึกษาต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นจริง
  หากตรวจสอบพบภายหลังจะได้รับโทษวินัยนักศึกษาและระงับทุนตลอดไปทุกกรณี
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook งานทุนการศึกษา <Click!>

 

 
ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน และการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 • ปัญหาเรื่องรหัสผ่าน
  - นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ หรือ reset รหัสไม่ได้ 
  - ผู้กู้รายใหม่ ต้องการขอรหัสผ่าน

     มีวิธีการตามคำแนะนำดังนี้ <Click!>

    
 • งานทุนการศึกษา ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษา มีข้อคำถามเพิ่มเติม
  สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5 , 0-4422-3129
  หรือที่ FaceBook กลุ่ม งานทุนการศึกษา <Click!>

 

 
การค้นหาคณะในการบันทึกกู้ กยศ. กรอ.

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
แล้วไม่สามารถค้นหาคณะได้ ให้แก้ไขดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ถ้าใช้ internet Explorer V 10 ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting
  ที่กล่องข้อความ Add this website
  ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
  แล้วกดปุ่ม Add -> close
  กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา โทรศัพท์ 044-223114

 
คำแนะนำการบันทึกคำขอกู้ กยศ. กรอ.

นักศึกษาที่จะบันทึกคำขอกู้ในระบบ  e-studentloan 
ให้ดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้ 

 • ให้ใช้ internet Explorer แทนการใช้ Google chrome หรือ FireFox
 • ในการค้นหาคณะให้ key คำว่า สำนักวิชา ก่อนกดปุ่มค้นหา
 • ให้ turn off Popup Blocker
  โดยเปิด internet Explorer
  เลือกเมนู Tools ->
  เลือก Pop-up Blockers
 • ถ้าไม่ได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อน
  ที่เมนู Tools -> เลือก Compatability View setting 

         ที่กล่องข้อความ Add this website 
         ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/
         แล้วกดปุ่ม Add -> close
         กด F5 เพื่อ refresh หน้าจอ อีกครั้ง ก่อนเข้าเว็บไซต์
 

 • ตัวอย่างวิธีการบันทึกข้อมูล   <Click!>
 • หรือติดต่อสอบถามที่งานทุนการศึกษา
  โทรศัพท์ 044-223114, 044-223115, 044-223129

 

การรับเงินค่าครองชีพ กยศ. กรอ. 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  จึงจะได้รับเงินค่าครองชีพ
  <วิธีการตรวจสอบการรับเงินค่าครองชีพ>
 • นักศึกษาปกติ ที่กู้ค่าเล่าเรียน 3 ภาค จะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
  ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ในวันที่เดียวกัน ดังนี้
 • ภาคการศึกษาที่ 1  
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มิถุนายน - กันยายน
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน ตุลาคม - มกราคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่ 3
  - ผู้กู้ กยศ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
  - ผู้กู้ กรอ. ได้รับเงินค่าครองชีพเดือน มีนาคม - มิถุนายน
 • ในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับเงินในวันที่เดียวกัน 
 • ยกเว้นในงวดแรก นศ.ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่ได้รับ
  เช่น ถ้านักศึกษาได้รับเงินเข้าบัญชี ในเดือนสิงหาคม 
  - ผู้กู้ กยศ. จะได้ 6,600 บาท (2,200 x 3 เดือน ย้อนหลัง มิถุนายน-สิงหาคม) 
  - ผู้กู้ กรอ. จะได้ 4,400 บาท (2,200 x 2 เดือน ย้อนหลัง กรกฎาคม-สิงหาคม)
  และเดือนต่อไปก็จะได้เดือนละ 2,200 บาท เป็นปกติ ในวันที่เดิม

 

การรับเงินที่ชำระไปแล้วคืน และการชำระเงินส่วนเกินจากทุนกู้ยืม  กยศ. กรอ.

 • นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว
  ไม่ต้องชำระเงิน ค่าเล่าเรียน
 • เงินส่วนเกินทุน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
 • เงินที่นักศึกษาชำระไปแล้ว แต่มีการกู้ยืม จะได้รับคืนเข้าบัญชีนักศึกษา
 • ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง ประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 
  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ กรอ.
  จะใช้เวลานานเนื่องจากทำสัญญาใหม่
  ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
  <วิธีการตรวจสอบ>
 

เงินกู้ กยศ. ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา

 • ทุน กยศ. จะให้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต, , ค่าบำรุงการศึกษาและกิจกรรม, ค่าครองชีพรายเดือน เท่านั้น
  ไม่รวมค่าหอพักนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก ต้องชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
 

ปัญหาการใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

 • นักศึกษาที่ดำเนินการทำสัญญาและยืนยันการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่งานทุนการศึกษาแล้ว
  ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อถอนเงินค่าครองชีพไม่ได้ 
  ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หมายเลขโทรศัพท์  044-224876
 
สารสนเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การกู้ยืม กยศ.
แบบฟอร์มคำร้องจาก กยศ.
กยศ.สานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงิน
ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
May 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้633
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1116
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9273
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9644
mod_vvisit_counterเดือนนี้25581
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11266
mod_vvisit_counterทั้งหมด614778

Online (20 minutes): 12
Your IP: 54.82.135.191
,
Today: May 30, 2015
download เพื่อนำไปติดตั้งให้อ่าน pdf File