งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับวัยรุ่น”รุ่นที่ 13 วันที่ 28 เมษายน 25618399