หัวหน้างานแนะแนว
นางชุติกาญจน์ สิริรัชพล
อีเมล chuti@sut.ac.th
โทร. 3120
แฟกซ์.3119

น.ส.สุภาภรณ์ ประชากูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supaponn@sut.ac.th
โทร. 3110  แฟกซ์. 3119

 
น.ส.ศิขริน เลขาวิจิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : Sikharin@sut.ac.th
โทร. 3110  แฟกซ์. 3119