งานทุนการศึกษา
หัวหน้างานทุนการศึกษา
นายธัญเทพ พรหมสอน
อีเมล thanyatep@sut.ac.th
โทร. 3129
แฟกซ์.3115
นางหทัยรัตน์ บุตรประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : hathairt@sut.ac.th
โทร. 3114  แฟกซ์. 3115
นางพิมพ์ใจ ท้วมผิวทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pimjai@sut.ac.th
โทร. 3114  แฟกซ์. 3115
น.ส.มนัฐค์ษญา บางคงหลวง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : manatsayab@sut.ac.th
โทร. 3115  แฟกซ์. 3115
นางรักษา ศิวาพรรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : ruksa@sut.ac.th
โทร. 3114  แฟกซ์. 3115
นางศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : siriporn@sut.ac.th
โทร. 3115  แฟกซ์. 3115