หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
นางเนืองนิจ ณ ลำปาง
อีเมล naungnij@sut.ac.th
โทร. 3121
แฟกซ์.3140
นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : santie@sut.ac.th
โทร. 3130  แฟกซ์. 3140
นางประภาวดี ธนาบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : prawadee@sut.ac.th
โทร. 3122  แฟกซ์. 3140
น.ส.พันธกานต์ รื่นกลิ่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pantakant@sut.ac.th
โทร. 3141  แฟกซ์. 3140
น.ส.รัชตา อนงค์เวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : rachata@sut.ac.th
โทร. 3130  แฟกซ์. 3140