หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์
อีเมล amonratt@sut.ac.th
โทร. 3142
แฟกซ์.3140
น.ส.จรินพร เปลื้องทุกข์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jarin@sut.ac.th
โทร. 3142  แฟกซ์. 3140
นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : taweewon@sut.ac.th
โทร. 3131  แฟกซ์. 3140