หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร
นายพงศ์มิตร โพธิ์กลาง
อีเมล pongmit@sut.ac.th
โทร. 3123-4
แฟกซ์.3119
นางกัญพัชร์ ปิติอนันต์วุฒิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sumalai@sut.ac.th
โทร. 3128  แฟกซ์. 3115
น.ส.น้ำค้าง ชมเมืองปัก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : namkang@sut.ac.th
โทร. 3124  แฟกซ์.

นายสุปรีชา เครือบคนโท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supree@sut.ac.th
โทร. 3128  แฟกซ์. 3119

นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suttirak@sut.ac.th
โทร. 3124  แฟกซ์. 3119