หัวหน้างานธุรการ สกน.
น.ส.กฤติยา อัญญโพธิ์
อีเมล krittiya@sut.ac.th
โทร. 3134 , 3112
แฟกซ์.3119
นายอานนท์ ชาติมนตรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : arnon@sut.ac.th
โทร. 3125  แฟกซ์. 3119
นางธัญรัศม์ ผนึกรัมย์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : thanyarat@sut.ac.th
โทร. 3113  แฟกซ์. 3119
นางรดาณัฐ ประพิณ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : radanut@sut.ac.th
โทร. 3112  แฟกซ์. 3119