หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
นายนิมิต พิศขุมทอง
อีเมล nimit@sut.ac.th
โทร. 5120
แฟกซ์.5126
นางกรรณิการ์ บุญสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : gunnigar@sut.ac.th
โทร. 5130  แฟกซ์. 5126
นายกฤตธัช อันชื่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : krittatach@sut.ac.th
โทร. 5129  แฟกซ์. 5126
นางกาญจณา เกตุตะขบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : kangana@sut.ac.th
โทร. 5178  แฟกซ์. 5126
น.ส.จารุวรรณ คงมั่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jaruwan@sut.ac.th
โทร. 5177,5156  แฟกซ์. 5126
นางจิตติมา พะนามณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chittima@sut.ac.th
โทร. 5132  แฟกซ์. 5126
น.ส.จิตพิสุทธิ์ ฉิมใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jitpisut@sut.ac.th
โทร. 5130  แฟกซ์. 5126
นางชุติมา ไชยเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chiyasen@sut.ac.th
โทร. 5178  แฟกซ์. 5126
นายชุมพล เฉียดกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chumpon@sut.ac.th
โทร. 5125  แฟกซ์. 5126
นายณพลพัทธ์ พุฒิกุลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : nakorn@sut.ac.th
โทร. 5125  แฟกซ์. 5126
นายณัฐชนม์ แสงพฤกษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : nutta@sut.ac.th
โทร. 5168  แฟกซ์. 5126
นายธนกร สิมรีวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : tanakorn@sut.ac.th
โทร. 5145  แฟกซ์. 5126
นายธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : tanitsak@sut.ac.th
โทร. 5170  แฟกซ์. 5126
นางนันทกา มุขแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : nuntaka@sut.ac.th
โทร. 5175  แฟกซ์. 5126
นางไพลิน ศรีอภัย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : phailin@sut.ac.th
โทร. 5145  แฟกซ์. 5126
นายบุญเสริม เสมอกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : samerkla@sut.ac.th
โทร. 5125  แฟกซ์. 5126
น.ส.ปิยภัทร จันทะกล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chantakon@sut.ac.th
โทร. 5131  แฟกซ์. 5126
นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : punyawee@sut.ac.th
โทร. 5121  แฟกซ์. 5126
นายพงษ์ศักดิ์ ยะปะภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pongsuk@sut.ac.th
โทร. 5125  แฟกซ์. 5126
นางพรวิภา จรรยาศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pornvipa@sut.ac.th
โทร. 5126  แฟกซ์. 5126
น.ส.ภคนันท์ นัครจีรานนท์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : Phakhanan@sut.ac.th
โทร. 5123  แฟกซ์. 5126
นางรวิวรรณ กลับมาอนุรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : rawiwan@sut.ac.th
โทร. 5176  แฟกซ์. 5126
นางรวิสรา ธรรมกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : rawisara@sut.ac.th
โทร. 5121  แฟกซ์. 5126
นายวารสาร เขตกระโทก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : warasarn@sut.ac.th
โทร. 5170  แฟกซ์. 5126
นายสรณะ ศรีตะชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sarana@sut.ac.th
โทร. 5170  แฟกซ์. 5126
นายสืบศักดิ์ มีพวงพินธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suebsak@sut.ac.th
โทร. 5166  แฟกซ์. 5126
นางสุธิสา ผดุงสันต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suthisa@sut.ac.th
โทร. 5131  แฟกซ์. 5126
นางสุพัตรา กอปรสิริพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supatra@sut.ac.th
โทร. 5178  แฟกซ์. 5126
นายหิรัณย์ หนานเจียง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : hiran@sut.ac.th
โทร. 5168  แฟกซ์. 5126
น.ส.อรุณี แป้นนอก
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : arunee@sut.ac.th
โทร. 5176  แฟกซ์. 5126
นางเจียรพรรณ ศรีตะชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jiarapan@sut.ac.th
โทร. 5122  แฟกซ์. 5126
นายเอนก ทองไทย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : anake@sut.ac.th
โทร. 5167  แฟกซ์. 5126