บุคลากร

หัวหน้าส่วนแผนงาน
นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์
โทร. 044-224051
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

งานธุรการ
นางภัททิยา  วิมลญาณ (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โทร. 044-224838
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวชลลดา  ดอนศรีจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โทร. 044-224052 โทร. 044-224052
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน e-mail :

งานวางแผน ติดตามและประเมินผล

นางภารดี  ศิริพลไพบูลย์ (หัวหน้างาน) นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 044-224058 โทร. 044-224068
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางธรรจปร  ทองนุช นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 044-224058 โทร. 044-224068
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

งานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ (หัวหน้างาน) นางสาวพรศุลี พรชัยพฤกษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 044-224057 โทร. 044-224069
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวชวลัย เหวขุนทด นางสาวทิฆัมพร สังข์ประเสริฐ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 044-224069 โทร. 044-224057
e-mail : e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นางสาวภฤศมน  วิสัยดี (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 044-224053
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางประวีณา หอมตา นายสมจิต  มณีวงค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทร. 044-224039 โทร. 044-224838
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายวัลลพ  ล้อมตะคุ นางช่ออุบล บูราณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 044-224053 โทร. 044-224039
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2018 เวลา 08:17 น.)