ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

บุคลากร

ผู้บริหาร ส่วนแผนงาน
หัวหน้าส่วนแผนงาน
นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4051
แฟกซ์.4050

งานธุรการ
หัวหน้างานธุรการ (ส่วนแผนงาน)
น.ส.ภัททิยา แซ่เตียว
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4838
แฟกซ์.4050
น.ส.ชลลดา ดอนศรีจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4052  แฟกซ์. 4050
น.ส.พนัชกร ภูทะวัง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4052  แฟกซ์. 4050
น.ส.ภัททิยา แซ่เตียว
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4838  แฟกซ์. 4050

งานวิเคราะห์งบประมาณ
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
น.ส.วริฏฐา ประเสริฐ
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4057
แฟกซ์.4050
น.ส.ทิฆัมพร สังข์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4057  แฟกซ์. 4050
น.ส.มยุรี ยอดโคกสูง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4069  แฟกซ์. 4052
น.ส.มีนา พิทักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4057  แฟกซ์. 4050
น.ส.วริฏฐา ประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4057  แฟกซ์. 4050
น.ส.อรวรรณ นามใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4069  แฟกซ์. 4050

งานวางแผนและประเมินผล
หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล
นางภารดี ศิริพลไพบูลย์
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4058
แฟกซ์.4050
นายณัฐวุฒิ บุญณัฐชา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4068  แฟกซ์. 4050
นางธรรจปร ทองนุช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4058  แฟกซ์. 4050
นางภารดี ศิริพลไพบูลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4058  แฟกซ์. 4050
น.ส.อรุโณทัย ผลาพฤกษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4068  แฟกซ์. 4050
น.ส.อุทัยวรรณ เพ็งศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4069  แฟกซ์. 4050
น.ส.ชวลัย เหวขุนทด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4069  แฟกซ์. 4050

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
น.ส.ภฤศมน ศิริธนาไพศาล
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4053
แฟกซ์.4050
นางช่ออุบล บูราณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4053  แฟกซ์. 4050
น.ส. กฤติมา เพชรบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4053  แฟกซ์. 4050
น.ส.ภฤศมน ศิริธนาไพศาล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4053  แฟกซ์. 4050
นายสมจิต มณีวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4018  แฟกซ์. 4050
นางสาวสุชาดา วีระกุลพิริยะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4018  แฟกซ์. 4050
น.ส. ณัฐชา สังข์งาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทร. 4018  แฟกซ์. 4050

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2023 เวลา 09:38 น.)