ลงชื่อเข้าใช้



Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

การป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565-2569)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2564

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน

- คู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (ประจำปีงบประมาณ)

รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบครึ่งปี)

รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (ประจำปีงบประมาณ)

รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบครึ่งปี)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2022 เวลา 08:12 น.)