ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

งาน/ภาระหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ส่วนแผนงาน
1) ก-คู่มือส่วนแผนงาน-DPN-งานวิจัยสถาบัน
2) ข-คู่มือส่วนแผนงาน-DPN-งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

 


 

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รับ-ส่งเอกสาร
2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
4) ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ
5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน
6) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนแผนงาน
7) จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน
8) เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร
9) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
2) จัดทำคำขอแปรญัตติ/ขอเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน
3) จัดทำคำชี้แจงงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจำปี
4) จัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
5) การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอสำนักงบประมาณ
7) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวางแผน ติดตามประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ปี และแผน 5 ปี)
2) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
3) จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
4) จัดวางระบบเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
5) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิจัยสถาบัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดเก็บรวบรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย
2) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน
3) จัดทำข้อมูลภาวะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา
4) จัดทำข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างต่อการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อบัณฑิต
5) จัดเก็บรวบรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย
6) จัดทำรายงานวิจัยสถาบันอื่น ๆ เสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
7) ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8) จัดทำและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
9) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดวางระบบคลังข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
2) จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ
3) เป็นคลังข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านข้อมูล  สถิติและสารสนเทศ
4) จัดทำข้อมูลนักศึกษาใหม่ประจำปี
5) จัดทำข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา
6) ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7) จัดทำและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
8) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2023 เวลา 08:25 น.)