ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
"ส่วนแผนงานเป็นต้นแบบชั้นนำด้านการววางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ"

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกระดับ เป็นแผนที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นต้นแบบของแผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ

 

2.เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

 

3.เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย

 

4.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนแผนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

เป้าประสงค์

1.สังคมให้การยอมรับการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย

 

2.งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 

3.สังคมยอมรับและให้การเชื่อมันผลงานวิจัยสถาบัน

 

4.ผู้ัรับบริการมีความเชื่อมั่นในสารสนเทศ

 

5.ผู้รับบริการภายในส่วนแผนงานให้ความเชื่อมั่นและยอมรับในบริการจากงานสนับสนุนการบริหารจัดการ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:36 น.)