แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2549
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2552
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2553
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2556
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2557
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558
แนะนำพนักงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559