Menu
Homeสารสนเทศบุคคลสถิติจำนวนพนักงาน

สถิติพนักงาน 2562


จำนวนบุคลากร   จำแนกตามหน่วยงานและประเภท   ตำแหน่งทางวิชาการ  (รวมพนักงานสายบริหารวิชาการ) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๒
มกราคม มกราคม
 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์ 
มีนาคม   มีนาคม
เมษายน   เมษายน
พฤษภาคม ฤษภาคม
 มิถุนายน  มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม  สิงหาคม
กันยายน   กันยายน
 ตุลาคม  ตุลาคม
 พฤศจิกายน   พฤศจิกายน
 ธันวาคม ธันวาคม 
Go to top