Menu
Homeสารสนเทศบุคคลสถิติจำนวนพนักงาน

สถิติพนักงาน


จำนวนบุคลากร   จำแนกตามหน่วยงานและประเภท   ตำแหน่งทางวิชาการ  (รวมพนักงานสายบริหารวิชาการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๑
มกราคม มกราคม
 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์ 
มีนาคม   มีนาคม
เมษายน   เมษายน
พฤษภาคม ฤษภาคม
 มิถุนายน  มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม  สิงหาคม
กันยายน   กันยายน
 ตุลาคม  ตุลาคม
 พฤศจิกายน   พฤศจิกายน
 ธันวาคม ธันวาคม 
Go to top