Menu
   ด้วยสำนักงานสกสค.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ งวดที่ ๐๖/๒๕๖๒ ดังนี้ 
       
๑.ค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวนเงิน   ๖๕๐.๐๐   บาท
๒.ค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ส.
 
จำนวนเงิน
 
๓๔๑.๐๐
 
 บาท
 
   
 
     
Go to top