Menu
 1. การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน
 2. หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย สไตล์ Back Office
 3. เหลาโจทย์วิจัยจากงานประจำอย่างไร?? ให้แหลมคม
 4. ตัวอย่างการกรอกJDพนักงาน
 5. คู่มือ การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
 6. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุรูปแบบใหม่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 7. ครั้งที่ 1 เอกสารอบรม เทคนิคจัดทำข้อเสนอฯ 26 เม.ย.2560
 8. ครั้งที่ 2 เอกสารอบรม การออกแบบการวิจัย 15 พ.ค.2560
 9. ครั้งที่ 3 เอกสารอบรม การทบทวนวรรณกรรม 17 พ.ค.2560
 10. ครั้งที่ 4 เอกสารอบรม สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิ.ย.2560
 11. ครั้งที่ 5 เอกสารอบรม การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 7 มิ.ย.2560
 12. ครั้งที่ 6  เอกสารอบรม R2R 3 ส.ค.2560
 13. ครั้งที่ 7 เอกสารอบรม การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  8 ส.ค.2560
 14. ครั้งที่ 8 เอกสารอบรม การเขียนบทความวิจัยสถาบัน 10 ส.ค.2560
 15. รายละเอียดหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559
 16. เอกสารประกอบการอบรมเทคนิคการจดรายงานการประชุม(ตัวอย่าง อ.วุฒิ)
 17. ทีมงานและการบริการที่เป็นเลิศ  
 18. หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางกิจกรรมGo to top