Menu
 1. หนังสือนำ ส่งเอกสารขอตำแหน่ง สายปฏิบัติการฯ
 2. แบบประวัติส่วนตัว
 3. แบบการมีส่วนร่วม
 4. แบบฟอร์มขอทราบชื่อผู้ประเมิน
 5. แบบการเผยแพร่ผลงาน
 6. check list
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงานสายปฏิบัติการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554
 8. ความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการฯ 
 9. แผนการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการฯ
 10. ขั้นตอนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพ พนง.สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป​
 11. รูปแบบและส่วนประกอบของคู่มือการปฎิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการจัดทำคู่มือขอกำหนดตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 

 

 

ตารางกิจกรรมGo to top