Menu

ทางก้าวหน้าในอาชีพ

 • การกำหนดกรอบจำนวนตำแหน่งเมื่อเทียบกับสายวิชาการ

  คำตอบ

  ในเบื้องต้นปีงบฯ 2555 การกำหนดกรอบจำนวน โดยระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 9 อัตรา แต่ทั้งนี้ หากในปีถัดไปมีผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯเพิ่มขึ้นจะเสนอขอกำหนดตำแหน่งในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

 • กรณีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งโดยใช้ประกาศฯฉบับปี2541จะดำเนินการอย่างไร

  คำตอบ

  เนื่องจากข้อบังคับฯ ปี 2554 ได้ยกเลิกประกาศฯ ปี 2551 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของพนักงานคณะอนุกรรมการฯ รับไปดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   

 • กรณีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งได้หรือไม่และกรณีเงินค่าตอบแทนจะเป็นอย่างไร

  กรณีผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (หัวหน้าหน่วยงาน) เห็นควรสามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งได้ โดยต้องมีการกำหนดมาตรฐานภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งเพิ่มเติม

 • กรณีงานวิจัยได้กำหนดน้ำหนักของงานวิจัยกรณีงานวิจัยภายในที่เป็นงานวิจัยขนาดเล็กและขนาดใหญ่หรือไม่

  คำตอบ

  งานวิจัยของพนักงานสายปฏิบัติการฯ ไม่มีการกำหนดขนาดเล็ก ใหญ่

   

 • การกำหนดอายุของผลงานและกรณีผลงานเกินกว่า5ปีที่กำหนดให้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน สามารถยื่นขอได้หรือไม่

  คำตอบ

  ขอให้ยื่นขอก่อนโดยจะนำหารือในคณะอนุกรรมการฯ และควรมีคำชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลงานดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไร โดยใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยถึงปัจจุบันอย่างไร

   

 • เมื่อเทียบกับพนักงานสายวิชาการการขอกำหนดตำแหน่งในสาขาวิชาที่ชำนาญต้องเป็นสาขาวิชาที่สอนดังนั้นกรณีพนักงานสายปฏิบัติการฯต้องเกี่ยวข้องกับงานที่ทำหรือไม่

  คำตอบ

  การขอกำหนดตำแหน่งต้องตรงตามสายงานที่ปฏิบัติอยู่

   

 • เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการแล้วหากพนักงานย้ายหน่วยงานแล้วตำแหน่งชำนาญการจะย้ายไปด้วยหรือไม่

  คำตอบ

  กรณีหากดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ชำนาญการในเชิงวิชาชีพทั่วไป หากย้ายหน่วยงานอาจต้องพิจารณาขอบข่าย

   

 • พนักงานสายวิชาการเสนอขอได้หรือไม่

  คำตอบ

  พนักงานสายวิชาการขอไม่ได้เนื่องจากเป็นข้อบังคับฯ ทางก้าวหน้าในสายอาชีพฯ ภาระงานอีกครั้งหนึ่ง สำหรับสายปฏิบัติการฯ

   

 • กรณีพนักงานสายวิชาการต้องมีมาตรฐานภาระงานเพื่อจะได้รับเงินเพิ่มฯกรณีพนักงานสายปฏิบัติการฯกำหนดหรือไม่

  คำตอบ

  คณะอนุกรรมการฯ รับดำเนินการจัดทำมาตรฐานภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง เช่นเดียวกับสายวิชาการต่อไป

   

 • กรณีผลงานให้มีผลงานรวมเป็น100%แต่ในสายวิชาการกำหนดเป็นผู้วิจัยหลัก

  คำตอบ

  สายปฏิบัติการฯ ไม่กำหนดการเป็นผู้วิจัยหลัก แต่ดูปริมาณงานจากผลงานโดยรวม

   

 • เนื่องจากได้ย้ายงานจากเดิมงานอนามัยไปรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและได้จัดทำงานวิจัยเรื่องการให้บริการด้านอนามัยจะนำผลงานมาเสนอขอได้หรือไม่

  คำตอบ

  การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาผลงานและอาจต้องมีการปรับปรุงผลงาน ให้ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ

   

 • ส่วนกิจการนักศึกษามีความต้องการที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งหากจะหาวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนหรือไม่

  คำตอบ

  การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมควรให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบการในจัดอบรม

   

 • มหาวิทยาลัยจะกำหนดผลงานเพื่อรักษาตำแหน่งหรือไม่

  คำตอบ

  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานภาระงาน

   

 • กรณีพนักงานต้องการขอกำหนดตำแหน่งมีเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำหรือไม่

  คำตอบ

  ให้พิจาณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากแบบฟอร์มที่กำหนด ส่วนการเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเป็นเรื่องลับไปที่ผู้บังคับบัญชา และการขอกำหนดตำแหน่งตามทางก้าวหน้า ภาระงานที่มีเป็นส่วนที่เพิ่มจากภาระงานประจำ

 • แบบฟอร์มสามารถใช้ได้เลยหรือไม่

  คำตอบ

  พนักงานผู้ประสงค์จะเสนอขอกำหนดตำแหน่งสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ Web page ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร 4710Go to top