Menu

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2022-05-31 153920

 

กรณีที่ 1 สมัครสมาชิกใหม่

                 1.1 กรณีนายจ้างไม่เปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง (NON Choice)ให้พนักงานใหม่ที่จะเข้ากองทุนกรอกข้อมูลใน 2 แบบฟอร์ม ดังนี้ส่งให้คณะกรรมการกองทุน และให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (ไม่ต้องส่งมาให้ทาง เอไอเอ)

 แบบฟอร์ม 1 “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

 แบบฟอร์ม 2 “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

 เฉพาะ สมาชิกที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งสำเนาแบบฟอร์ม 1พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของสมาชิก เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และแบบฟอร์ม W-9 หรือ W-8BEN ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมาย FATCA (FATCA Consent Form) ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิกให้เอไอเอภายใน 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน (สำหรับสมาชิกรายอื่นให้เก็บเอกสารไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง)

 1.2 เฉพาะกรณีนายจ้างเปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง (Employee’s choice)ให้พนักงานใหม่ที่จะเข้ากองทุนกรอกข้อมูลใน 4 แบบฟอร์ม ดังนี้

 -  แบบฟอร์ม 1 “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)
 -  แบบฟอร์ม 2 “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)
 แบบฟอร์ม 12 “หนังสือแจ้งความจำนงเลือกแผนการลงทุนครั้งแรก / เปลี่ยนแผนการลงทุน”
 แบบฟอร์ม 17 “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” (Member Risk Profile)

ให้ทางบริษัทส่งแบบฟอร์ม 12 และแบบฟอร์ม 17 ฉบับจริงมาให้ทางเอไอเอตามที่อยู่ข้างต้น โดยแบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 ให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (ไม่ต้องส่งมาให้ทาง เอไอเอ)

 ทั้งนี้ หากไม่ส่งแบบฟอร์ม 12 ให้ถือว่าสมาชิกเลือกแผนการลงทุน (Default Plan) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการของแต่ละรายนายจ้าง เฉพาะ สมาชิกที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งสำเนาแบบฟอร์ม 1 พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของสมาชิก เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และแบบฟอร์ม W-9 หรือ W-8BEN ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมาย FATCA (FATCA Consent Form) ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิกให้เอไอเอภายใน 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน (สำหรับสมาชิกรายอื่นให้เก็บเอกสารไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง)

 

กรณีที่ 2 สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 ให้กรรมการกองทุน หรือฝ่ายบุคคลแจ้งให้เอไอเอทราบโดยเร็วที่สุด (โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางของสมาชิกที่ลาออกในทุกกรณี)

                 2.1 กรณีขอถอนเงินออกจากกองทุน

 แบบฟอร์ม 3.1 “หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน” (สำหรับสมาชิกกองทุนกรอก) ให้สมาชิกกองทุนกรอกรายละเอียดและส่งให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)
- แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัทกรอก) (excel file) ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดการสิ้นสุดสมาชิกภาพในทุกกรณีของสมาชิกข้างต้นทุกคน และลงนามโดยคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม (ตามแบบลายมือชื่อและเงื่อนไขการลงนามฯที่ได้แจ้งไว้กับเอไอเอ)
-ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเฉพาะแบบฟอร์ม 3 (excel file) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของสมาชิกที่ลาออก ต้นฉบับตัวจริง ของทุกคนมายังเอไอเอ เพื่อเอไอเอจะได้ดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คให้กับสมาชิก (ได้ทันภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 23 กำหนดไว้)

 เฉพาะ สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมาย FATCA (FATCA Consent Form) ฉบับจริง, แบบฟอร์ม W-9 หรือ W-8BEN ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ พร้อมกับแบบฟอร์ม 3 ให้เอไอเอ

                 2.2 กรณีประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุนนี้

 1. ให้สมาชิกกรอกข้อมูลใน 2 แบบฟอร์มส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้

 - แบบฟอร์ม 4 “หนังสือแจ้งความประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน” พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม 13 “หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแผนการลงทุน” กรณีที่สมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนใหม่อีกครั้ง (เฉพาะกรณีนายจ้างเปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้) 

2. ให้คณะกรรมการกองทุนส่ง แบบฟอร์ม 4 และ ใบ Pay-in Slip ที่สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมการคงเงินให้เอไอเอ และ แบบฟอร์ม 12 (หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตน) มาพร้อมกับแบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (excel file) (เอกสารต้นฉบับตัวจริงทั้) ให้เอไอเอ ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก

 ทั้งนี้ หากมิได้นำส่งแบบฟอร์ม 4 หรือ ใบ Pay-in Slip หรือส่งมาหลังวันสิ้นสุดสมาชิกภาพไปแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกประสงค์รับเงินทั้งหมดออกจากกองทุน หรือ หากมิได้ส่งแบบฟอร์ม 12 ให้ถือว่าสมาชิกที่จะคงเงินไว้ในกองทุนนั้น เลือกอยู่ในแผนการลงทุนเดิมที่ได้แจ้งไว้ครั้งล่าสุดก่อนการสิ้นสุดสมาชิกภาพนี้

 4. แบบฟอร์ม 6“หนังสือรับรองอายุงาน / หนังสือรับรองอายุสมาชิกกองทุน” (หากไม่มีแบบฟอร์มบริษัทเอง) ให้บริษัทออกหนังสือรับรองฯ ให้แก่สมาชิกที่แจ้งคงเงินไว้ในกองทุน โดยให้สมาชิกเก็บหนังสือรับรองฯต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน และส่งสำเนาต่อคณะกรรมการกองทุนของบริษัทใหม่ที่สมาชิกสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในการนับอายุงานและอายุกองทุน

 5. ให้สมาชิกที่ขอคงเงินไว้ เก็บแบบฟอร์ม 5 หรือ 5.1 “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุน” ไว้เมื่อต้องการนำเงินออกจากกองทุน หรือโอนย้ายเงินไปกองทุนอื่น

 2.3 กรณีขอโอนย้ายสมาชิกไปกองทุนอื่น / นายจ้างอื่น ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดของสมาชิกที่จะโอนย้ายไปกองทุนอื่น/นายจ้างอื่นใน 2 แบบฟอร์ม ดังนี้

 - แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (excel file)

- แบบฟอร์ม 7 “จดหมายขอแจ้งโอนย้ายสมาชิก”

 และส่งต้นฉบับตัวจริงให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องนำเช็คดังกล่าวไปให้นายจ้างใหม่ เพื่อดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนใหม่ต่อไป

 2.4 กรณีขอโอนย้ายไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดของสมาชิกที่จะโอนย้ายไปรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ในแบบฟอร์ม 3 (excel file) และส่งต้นฉบับตัวจริงให้เอไอเอ พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนใหม่

 - แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (excel file)
- หนังสือ/แบบฟอร์มคำสั่งรับโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  

ทั้งนี้ เอไอเอจะต้องนำเช็คดังกล่าวส่งไปให้นายจ้าง หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่อไป

 

 

 
 1. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ และมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้
 2. คู่มือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกัน 
 4. แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(ปรับปรุง 12 กุมภาพันธ์ 2559) 
 5. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 6. Website กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ Link : http://www.aia.co.th/th/business/product-and-services/retirement-services/
 1. เอกสารแนบ 1 : พื้นฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่สมาชิกควรทราบ
 2. เอกสารแนบ 2: ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 

กรณีสมาชิกใหม่

 

 

กรณีสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ

 1. ทั้งนี้ สมาชิกที่จะสิ้นสุดสมาชิกภาพ สามารถลองคำนวณภาษีที่จะต้องจ่าย ตาม Link:    http://capital.sec.or.th/webapp/esub/taxcal/tc1.htm
 2. เอกสารแนบ 5 : สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ เพื่อประโยชน์ในการยื่นภาษีกับกรมสรรพากร

 

อื่นๆ

 1. เอกสารแนบ 6 : ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินทางอินเตอร์เน็ต
 2. Link ไปยังการตรวจสอบยอดเงินทาง Internet  

 

 

ตารางกิจกรรมGo to top