Menu
Homeข้อควรรู้ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2017-06-15 113317

กรณีที่ 1 สมัครสมาชิกใหม่ให้พนักงานใหม่ที่จะเข้ากองทุนกรอกข้อมูลใน 4 แบบฟอร์ม ดังนี้

แบบฟอร์ม 1      “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก”(ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

แบบฟอร์ม 2      “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

แบบฟอร์ม 12    หนังสือแจ้งความจำนงเลือกแผนการลงทุนครั้งแรก (Investment Plan Selection Form)

แบบฟอร์ม 17    “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” (Member Risk Profile)

               ให้ทางบริษัทส่งแบบฟอร์ม 12 และแบบฟอร์ม 17 ฉบับจริงมาให้ทางเอไอเอตามที่อยู่ข้างต้น โดยแบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 ให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (ไม่ต้องส่งมาให้ทาง เอไอเอ)

ทั้งนี้ หากไม่ส่งแบบฟอร์ม 12  ให้ถือว่าสมาชิกเลือกแผนการลงทุน (Default Plan) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการของแต่ละรายนายจ้าง

เฉพาะ สมาชิกที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งสำเนาแบบฟอร์ม 1พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของสมาชิก เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และแบบฟอร์ม W-9 หรือ W-8BEN ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิก ให้เอไอเอภายใน 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน (สำหรับสมาชิกรายอื่นให้เก็บเอกสารไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง)

 

กรณีที่ 2 สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพในทุกกรณี  ให้กรรมการกองทุน หรือฝ่ายบุคคลแจ้งให้เอไอเอทราบโดยเร็วที่สุด

แบบฟอร์ม 3.1 “หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน” (สำหรับสมาชิกกองทุนกรอก) ให้สมาชิกกองทุนกรอกรายละเอียดและส่งให้คณะกรรมการกองทุนเก็บไว้ที่บริษัทเป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมาให้ทางเอไอเอ)

แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัทกรอก) ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดการสิ้นสุดสมาชิกภาพในทุกกรณีของสมาชิกข้างต้น และลงนามโดยคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม (ตามแบบลายมือชื่อและเงื่อนไขการลงนามฯที่ได้แจ้งไว้กับเอไอเอ)

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเฉพาะแบบฟอร์ม 3 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกที่ลาออก ต้นฉบับตัวจริง มายังเอไอเอ เพื่อเอไอเอจะได้ดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คให้กับสมาชิก (ได้ทันภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 23 กำหนดไว้)

เฉพาะ สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ที่มีสัญชาติอเมริกัน และสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงการมีสัญชาติอเมริกัน ให้นำส่งแบบฟอร์มความยินยอมตามกฎหมาย FATCA (FATCA Consent Form) ฉบับจริง, แบบฟอร์ม W-9 หรือ W-8BEN ฉบับจริงที่กรอกและลงนามพร้อมลงวันที่โดยสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ พร้อมกับแบบฟอร์ม 3 ให้เอไอเอ

 

ยกเว้น กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม มายังเอไอเอ

แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (เอกสารต้นฉบับตัวจริง)

สำเนาใบมรณบัตร (โดยให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง)

แบบฟอร์ม 2 “หนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์” (เอกสารต้นฉบับตัวจริง) และ

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ทุกราย (โดยให้ผู้รับผลประโยชน์แต่ละรายเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีที่ 3 สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุน

1. ให้สมาชิกกรอกข้อมูลใน 2 แบบฟอร์มส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้

แบบฟอร์ม 4 “หนังสือแจ้งความประสงค์ให้คงเงินไว้ในกองทุน”พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม 13.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแผนการลงทุนโดยสมัครใจ กรณีขอคงเงินไว้ในกองทุน กรณีที่สมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนใหม่อีกครั้ง (กรณีนายจ้างเปิดให้สมาชิกเลือกลงทุนได้)

2. ให้คณะกรรมการกองทุนส่ง แบบฟอร์ม 4 และ ใบ Pay-in Slip ที่สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมการคงเงินให้เอไอเอ และ แบบฟอร์ม 13.1 (หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตน) มาพร้อมกับแบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท) (เอกสารต้นฉบับตัวจริงทั้งหมด)ให้เอไอเอ ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก

ทั้งนี้ หากมิได้นำส่งแบบฟอร์ม 4 หรือ ใบ Pay-in Slip หรือส่งมาหลังวันสิ้นสุดสมาชิกภาพไปแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกประสงค์รับเงินทั้งหมดออกจากกองทุน  หรือ หากมิได้ส่งแบบฟอร์ม 13.1 ให้ถือว่าสมาชิกที่จะคงเงินไว้ในกองทุนนั้น เลือกอยู่ในแผนการลงทุนเดิมที่ได้แจ้งไว้ครั้งล่าสุดก่อนการสิ้นสุดสมาชิกภาพนี้

แบบฟอร์ม 6    “หนังสือรับรองอายุงาน / หนังสือรับรองอายุสมาชิกกองทุน”(หากไม่มีแบบฟอร์มบริษัทเอง) ให้บริษัทออกหนังสือรับรองฯ ให้แก่สมาชิกที่แจ้งคงเงินไว้ในกองทุน โดยให้สมาชิกเก็บหนังสือรับรองฯต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน และส่งสำเนาต่อคณะกรรมการกองทุนของบริษัทใหม่ที่สมาชิกสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในการนับอายุงานและอายุกองทุน

ให้สมาชิกที่ขอคงเงินไว้ เก็บแบบฟอร์ม 5 หรือ 5.1 “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุนไว้เมื่อต้องการนำเงินออกจากกองทุน หรือโอนย้ายเงินไปกองทุนอื่น

กรณีที่ 4 สมาชิกขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุน หรือโอนย้ายเงินไปกองทุนอื่น

แบบฟอร์ม 5 “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุนให้สมาชิกกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง ให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการขายหน่วยและสั่งจ่ายเงินกองทุนตามที่สมาชิกแจ้ง

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการติดต่อจากสมาชิกภายใน 30 วันก่อนครบกำหนดตามแบบฟอร์ม 4 แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกไม่ประสงค์จะคงเงินต่อ และให้บริษัทจัดการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกตามบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม 4  พร้อม หักภาษี ณ ที่จ่าย

ยกเว้น กรณีสมาชิกที่ขอคงเงินไว้เสียชีวิตให้ผู้จัดการมรดกส่งเอกสารเพิ่มเติมนี้มาให้ เอไอเอ

แบบฟอร์ม 5.1 “หนังสือขอรับเงินที่คงเงินไว้ในกองทุน (กรณีสมาชิกคงเงินเสียชีวิต)”

คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

สำเนาใบมรณบัตร

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

กรณีที่ 5 ขอโอนย้ายสมาชิกไปกองทุนอื่น / นายจ้างอื่น ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดของสมาชิกที่จะโอนย้ายไปกองทุนอื่น/นายจ้างอื่นใน 2 แบบฟอร์ม ดังนี้

แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัท)

แบบฟอร์ม 7 “จดหมายขอแจ้งโอนย้ายสมาชิก”

และส่งต้นฉบับตัวจริงให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการขายหน่วยและออกเช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องนำเช็คดังกล่าวไปให้นายจ้างใหม่ เพื่อดำเนินการนำเงินเข้ากองทุนใหม่ต่อไป

กรณีที่ 6 รับสมาชิกใหม่ที่โอนย้ายมาจากกองทุนอื่น / นายจ้างอื่น (บริษัทในเครือ / ไม่ใช่บริษัทในเครือ)ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม่ที่จะรับโอนเข้ากองทุนนี้ และส่งเอกสารดังนี้มาให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการซื้อหน่วยของเงินที่รับโอนมาให้สมาชิกต่อไป

แบบฟอร์ม 8 “หนังสือแจ้งรับโอนสมาชิกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือ แบบฟอร์ม 8.1 “หนังสือแจ้งรับโอนสมาชิกบริษัทในเครือเอกสารต้นฉบับตัวจริง

เช็คสั่งจ่าย ชื่อกองทุน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” หรือ ใบ pay-in เข้าบัญชีกองทุน (ฉบับสำเนา)

รายงานยอดเงินรับโอนของสมาชิก (ถ้ามี)

กรณีที่ 7 หยุดนำส่งเงินกองทุนเป็นการชั่วคราวเช่น ลาบวช ลาคลอด ลาไปศึกษาต่อ โอนย้ายไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน

แบบฟอร์ม 9 “หนังสือการหยุดนำส่งเงินเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราว” ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาให้เอไอเอ

ทั้งนี้ หากไม่มีการแจ้งให้เอไอเอทราบ จะถือว่าสมาชิกรายนั้นนำส่งเงินเข้ากองทุนล่าช้า ซึ่งนายจ้างจะต้องเสียค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 10 กำหนดไว้

กรณีที่ 8 สมาชิกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดสมาชิกและส่งเอกสาร ดังนี้ มาให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนต่อไป

แบบฟอร์ม 10 “หนังสือการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล” เอกสารต้นฉบับตัวจริง

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่ออกโดยเขตหรืออำเภอ (โดยให้สมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีที่ 9 เปลี่ยนรหัสสมาชิกกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง หรือ ส่ง Email มาให้เอไอเอ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนต่อไป

แบบฟอร์ม 11 “หนังสือการเปลี่ยนแปลงรหัสสมาชิกกองทุน”

กรณีที่ 10 สมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนเองใหม่ ให้สมาชิกกรอกรายละเอียดใน 2 แบบฟอร์มนี้ และส่งให้คณะกรรมการกองทุนภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมและส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาให้เอไอเอ

แบบฟอร์ม 13 “หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแผนการลงทุน” (Investment Plan Switching Form)

แบบฟอร์ม 17 “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุน” (Member Risk Profile)

ทั้งนี้ หากเอไอเอ ไม่ได้รับแบบฟอร์ม 13 ในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสมาชิกประสงค์จะเลือกแผนการลงทุนเดิมที่ได้แจ้งไว้ครั้งล่าสุด

กรณีที่ 11 ข้อบังคับกองทุนเปิดให้สมาชิกสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของตนเองได้ (ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุน)

แบบฟอร์ม 14หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของพนักงานให้สมาชิกกรอกรายละเอียด และส่งให้คณะกรรมการกองทุนภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริษัทดำเนินการปรับอัตราเงินสะสมของสมาชิกในฐานข้อมูลและจำนวนเงินสะสมที่จะหักจากเงินเดือนของสมาชิก และนำส่งเงินในอัตราใหม่ โดยให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน(ไม่ต้องส่งมาให้เอไอเอ)

ทั้งนี้ สมาชิกไม่ได้ส่งแบบฟอร์ม 14 ในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสมาชิกประสงค์จะเลือกจ่ายในอัตราเงินสะสมที่ได้แจ้งไว้ครั้งล่าสุด

กรณีที่ 12 อายุตัวครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

1. ให้สมาชิกกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดังนี้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และส่งให้คณะกรรมการกองทุนหรือฝ่ายบุคคลก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ

แบบฟอร์ม 15 “หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด”

แบบฟอร์ม 13.1หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแผนการลงทุน กรณีขอคงเงินไว้ในกองทุน หรือ รับเงินงวด (หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของตนใหม่)

2. ให้คณะกรรมการกองทุนส่งแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้น (เอกสารต้นฉบับตัวจริงทั้งหมด)  และ ใบ Pay-in Slip ที่สมาชิกชำระค่าธรรมเนียม พร้อมกับ แบบฟอร์ม 3 “หนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ” (สำหรับบริษัทกรอก) ให้เอไอเอ ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก

ทั้งนี้ เมื่อต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ให้สมาชิกที่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดไว้แล้ว กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม 16“หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด” และส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาให้เอไอเอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนดรับเงินงวดถัดไป  หากการแจ้งเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 30 วัน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในงวดถัดจากงวดต่อไป
 1. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ และมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้
 2. คู่มือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกัน 
 4. แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(ปรับปรุง 12 กุมภาพันธ์ 2559) 
 5. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 6. Website กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ Link : http://www.aia.co.th/th/business/product-and-services/retirement-services/
 1. เอกสารแนบ 1 : พื้นฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่สมาชิกควรทราบ
 2. เอกสารแนบ 2: ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 

กรณีสมาชิกใหม่

 

 

กรณีสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ

 1. ทั้งนี้ สมาชิกที่จะสิ้นสุดสมาชิกภาพ สามารถลองคำนวณภาษีที่จะต้องจ่าย ตาม Link:    http://capital.sec.or.th/webapp/esub/taxcal/tc1.htm
 2. เอกสารแนบ 5 : สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ เพื่อประโยชน์ในการยื่นภาษีกับกรมสรรพากร

 

อื่นๆ

 1. เอกสารแนบ 6 : ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
 2. Link ไปยังการตรวจสอบยอดเงินทาง Internet  :   https://irpas.aia.co.th/THAI/mpf/ee/eelogon.jsp?lang=b5

 

 

Go to top