Menu

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักฐาน

  • แบบคำขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ
  • บัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ (แนบบัตรฯเดิมกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ปรับ/เปลี่ยนตำแหน่ง บัตรฯหมดอายุ หรือบัตรชำรุด)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาคำสั่ง / ประกาศเกษียณฯ (ถ้ามี/กรณีปรับ/เปลี่ยนตำแหน่งให้แนบสำเนาคำสั่งปรับ/เปลี่ยนตำแหน่ง)
  • สำเนาใบแจ้งความของสถานีตำรวจ (กรณีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหาย)
  • รูปถ่ายขนาด  ๒.๕ x ๓  ซ.ม. =  ๒  รูป (ยกเลิกรูปถ่าย ให้ผู้ขอมีบัตรมาถ่ายรูป ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล โดยแต่งกายให้เรียบร้อย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หมายเหตุ ::

  • กรณีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ชำรุดหรือสูญหายจะมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ จำนวน ๘๐ บาท
  • กรณีปรับ/เปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นายพลวันต์ ปฐมปณิธิ ส่วนทรัพยากรบุคคล โทร ๔๐๖๖

ตารางกิจกรรมGo to top