Menu
Homeบริการออนไลน์Download เอกสารส่วนทรัพยากรบุคคล

เอกสารส่วนทรัพยากรบุคคล

 1. แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษี 
 2. เอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 3. แบบฟอร์มใบขอลาออกจากงาน
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นกรณีลาออกจากงาน
 5. หนังสือยินยอมให้หักเงิน
 6. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 7. แบบฟอร์มขอลาไปต่างประเทศ
 8. แบบขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงาน (เพื่อชดเชยเวลา)
 9. แบบใบลงเวลาปฏิบัติงาน (เพื่อชดเชยเวลา)
 10. แบบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
 11. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับสวัสดิการครอบครัวพนักงาน
 12. แบบ ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพจากกองทุนเงินทดแทนและ สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีกรรมการเสียชีวิต แบบ 3 งส.11
 13. แบบ ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพจากกองทุนเงินทดแทนและ สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีพนักงาน ลูกจ้างเสียชีวิต แบบ 3 งส.12
 14. แบบ ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพจากกองทุนเงินทดแทนและ สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต  แบบ 3 งส.13
 15. แบบ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินทดแทนและสวัสดิการตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี พ.ศ. 2554 แบบ 3 งส.14
 16. ข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ขอใชสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาและหรือมารดา
 17. แบบขอหนังสือรับรองเพื่อส่งตัวพนักงานและครอบครัวเข้ารักษาพยาบาล
 18. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับสวัสดิการสำหรับครอบครัวของพนักงาน
 19. แบบฟอร์มการส่งคืนที่พัก
 20. แบบขออนุมัติให้ผู้อยู่ในอุปการะเข้าพักอาศัยในบ้านพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 21. บันทึกขอใช้ห้องปฏิบัติงานล่วงเวลา
 22. แบบฟอร์มการขอคืนเงินประกันความเสียหายบ้านพักบุคลากร
 23. แบบฟอร์มขอที่พักอาศัย
 24. เปิดบัญชี สหกรณ์ ครบ 8 ปี
 25. ใบคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 26. แบบรายงานการตรวจรักษาโรคฟันและโรคเหงือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 27. ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 28. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีลาศึกษา
 29. แบบรายงานผลการศึกษา
 30. แบบคำขอไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 31. คู่มือการคิดหน่วยภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
 32. แบบสรุปภาระงานสายวิชาการ 3 พฝ 27
 33. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Go to top