Menu
Homeบริการออนไลน์Download เอกสารส่วนการเจ้าหน้าที่

เอกสารส่วนทรัพยากรบุคคล

 1. แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษี 
 2. เอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 3. แบบฟอร์มใบขอลาออกจากงาน
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นกรณีลาออกจากงาน
 5. หนังสือยินยอมให้หักเงิน
 6. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 7. แบบฟอร์มขอลาไปต่างประเทศ
 8. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 9. แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
 10. แบบใบลาไปรับราชการทหาร
 11. แบบรายงานตัวกลับหลังลาอุปสมบท-ประกอบพิธีฮัจย์
 12. แบบใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ (พนักงานลูกจ้าง)
 13. แบบขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงาน (เพื่อชดเชยเวลา)
 14. แบบใบลงเวลาปฏิบัติงาน (เพื่อชดเชยเวลา)
 15. แบบรายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของมทส
 16. แบบคำขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
 17. แบบใบลาอุปสมบท
 18. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับสวัสดิการครอบครัวพนักงาน
 19. แบบใบลาขอหยุดงาน
 20. แบบ ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพจากกองทุนเงินทดแทนและ สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีกรรมการเสียชีวิต แบบ 3 งส.11
 21. แบบ ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพจากกองทุนเงินทดแทนและ สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีพนักงาน ลูกจ้างเสียชีวิต แบบ 3 งส.12
 22. แบบ ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพจากกองทุนเงินทดแทนและ สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต  แบบ 3 งส.13
 23. แบบ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินทดแทนและสวัสดิการตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี พ.ศ. 2554 แบบ 3 งส.14
 24. ข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ขอใชสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาและหรือมารดา
 25. แบบขอหนังสือรับรองเพื่อส่งตัวพนักงานและครอบครัวเข้ารักษาพยาบาล
 26. แบบขอยืมเงินเพื่อตัดชุดเครื่องแบบปกติขาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 27. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับสวัสดิการสำหรับครอบครัวของพนักงาน
 28. แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยในที่พักเดี่ยวของมหาวิทยาลัยกรณีผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการที่พักอาศัย
 29. แบบใบขอที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 30. แบบฟอร์มการส่งคืนที่พัก
 31. ใบคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 32. แบบรายงานการตรวจรักษาโรคฟันและโรคเหงือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 33. ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 34. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีลาศึกษา
 35. แบบรายงานผลการศึกษา
 36. แบบคำขอไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 37. คู่มือการคิดหน่วยภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
 38. แบบสรุปภาระงานสายวิชาการ 3 พฝ 27
 39. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 40. คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน (บัตร รปภ.)สำหรับผ่านเข้า-ออก อาคารต่าง ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 41. คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน (บัตรนักศึกษาฝึกงาน)สำหรับผ่านเข้า-ออก อาคารต่าง ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Go to top