ส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สิน

 

- ด้านบริการวิชาการ
- เกี่ยวกับเดินทางอบรมสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ
- ด้านสวัสดิการ
- ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนการสอบ
- ค่าตอบแทนทั่วไป
- การแข่งขันกีฬา
- การทำวิจัย
- เกี่ยวกับนักศึกษา
- เกี่ยวกับการเงิน
- เกี่ยวกับพัสดุ
<-ออกจากระบบ->

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เงินยืมทดลองจ่าย โทร.4924, เบิกสวัสดิการ/เงินสดย่อย โทร.4915, ชำระเงินทั่วไป โทร.4913, การเงินนักศึกษา โทร.4103,4910, รับเช็ค โทร.4914, หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี โทร.4929