บุคลากร

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

ชื่อ : นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ : MR. CHUMPOL  SAWANGWATTANAKIT

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ :  Division Chief

เบอร์โทร : 0 4422 4929

E- Mailchumpols@sut.ac.th

งานการเงินนักศึกษา

ชื่อ : ชุติมา  เรืองกระโทก

ชื่อภาษาอังกฤษ : CHUTIMA  RUNGKRATOK

ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงินนักศึกษา

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : Head, Student Finance

หน้าที่ : ตรวจสอบทุนการศึกษา (ป.ตรี/บัณฑิต)/โอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน/ตัดบัญชีธนาคาร เพื่อชำระหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน/เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา

เบอร์โทร : 0 4422 4103

E- Mail :  chu@sut.ac.th

ชื่อ : อรุณี  ชิตสุข

ชื่อภาษาอังกฤษ : ARUNEE   CHITSUK

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Service Officer Professional

หน้าที่ : รับ-จ่ายเงินนักศึกษา/รับชำระเงินค่าสมัครเรียน,ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (นักเรียน)/ลูกหนี้ค่าลงทะเบียน/ตรวจสอบ-บันทึกบัญชี

เบอร์โทร : 0 4422 4910

E- Mail :  runee@sut.ac.th

ชื่อ : ภรภัทร  ทุมเมืองปัก

ชื่อภาษาอังกฤษ : PONPAT THUMMAUENGPAK

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Service Officer

หน้าที่ : รับ-จ่ายเงินนักศึกษา/ค่าจ้างงานนักศึกษา/ลูกหนี้หอพัก/ลูกหนี้เงินยืมฉุกเฉิน

เบอร์โทร : 0 4422 4911

E- Mailponpat_t@sut.ac.th

ชื่อ : ปัณฑิกา  ประจวบกลาง

ชื่อภาษาอังกฤษ : PANTIKA   PRAJUABKLANG

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : รับ-จ่ายเงินนักศึกษา/ตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา/คืนเงินประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษา/ลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา มทส./จดหมายแจ้งหนี้นักศึกษา

เบอร์โทร : 0 4422 4912

E- Mailpantika_p@sut.ac.th

งานการเงินทั่วไป

ชื่อ : ศุภกาญจน์  กิจพาณิชย์

ชื่อภาษาอังกฤษ : SUPAKARN  KITPANICH

ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงินทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : Head, General Finance

หน้าที่ : ดูแลเงินฝากของมหาวิทยาลัยฯ

เบอร์โทร : 0 4422 4092

E- Mailsupakarn@sut.ac.th

ชื่อ : นุชจรีย์  ศรีฟ้า

ชื่อภาษาอังกฤษ : NUDJAREE  SRIFAH

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : บัตรเครดิตส่วนราชการ/ลูกหนี้ร้านค้า

เบอร์โทร : 0 4422 4091

E- Mail :  nudjaree@sut.ac.th

ชื่อ : รัตติยา  เนียมตะคุ

ชื่อภาษาอังกฤษ : RATTIYA NIEMTAKU

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Service Officer

หน้าที่ : จัดทำเช็ค

เบอร์โทร : 0 4422 4093

E- Mailniemtaku@sut.ac.th

ชื่อ : เวธกา นภากาศ

ชื่อภาษาอังกฤษ :WETHAKE HAPAKAT

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Service Officer

หน้าที่ : จ่ายเช็ค

เบอร์โทร : 0 4422 4914

E- Mail244014@sut.ac.th

ชื่อ : พรรธน์ชนก พิมพ์เชื้อ

ชื่อภาษาอังกฤษ :PHATCHANOK PIMCHUEA

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : รับเงินทั่วไป

เบอร์โทร : 0 4422 4913

E- Mail : Ple@sut.ac.th

งานตรวจจ่าย

ชื่อ : สุดารัตน์  พินิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ : SUDARAT  PINIJ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานตรวจจ่าย

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : Head, Payment Audit

หน้าที่ : ดูแลเงินสำรองจ่ายส่วนกลาง

เบอร์โทร : 0 4422 4927

E- Mail :  s_pinij@sut.ac.th

ชื่อ : วิภาพร  สว่างสุข

ชื่อภาษาอังกฤษ : WIPAPORN  SAWANGSUK

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : เบิกจ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง

เบอร์โทร : 0 4422 4919

E- Mail :  wipaporn@sut.ac.th

ชื่อ : ชรินทร  ปากดี

ชื่อภาษาอังกฤษ : CHARINTORN  PAKDEE

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : ยืม-คืน เงินทดรองจ่าย

เบอร์โทร : 0 4422 4924

E- Mail :  charin@sut.ac.th

ชื่อ : สาริศา  กาญจนเมธี

ชื่อภาษาอังกฤษ : SARISA  KANJANAMETHEE

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

เบอร์โทร : 0 4422 4950

E- Mail :  sarisa@sut.ac.th

ชื่อ : มนทชา  กาลอินทร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : MONTHACHA  KALIN

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : เบิกจ่ายเงินเดือน

เบอร์โทร : 0 4422 4951

E- Mailmontacha@sut.ac.th

ชื่อ : นพสรณ์  แสนชัยยา

ชื่อภาษาอังกฤษ : NAPHASORN  SEANCHAIYA

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : เบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายหน่วยงานอื่น

เบอร์โทร : 0 4422 4923

E- Mailnapasorn@sut.ac.th

ชื่อ : ศรัญญา  สัณธนะ

ชื่อภาษาอังกฤษ : SARANYA   SANTANA

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : เบิกจ่ายเงินสดย่อย สวัสดิการ

เบอร์โทร : 0 4422 4915

E- Mail :  saranya@sut.ac.th

งานบัญชี

ชื่อ : ณภัสชนก  พะนะจะโปะ

ชื่อภาษาอังกฤษ : NAPATCHANOK  PANAJAPRO

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบัญชี

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ :  Head, Accounting

หน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์รายการ บัญชีเงินยืมทดรองและเงินเดือน/จัดทำรายงานการเงิน

เบอร์โทร : 0 4422 4089

E- Mail :  napat@sut.ac.th

ชื่อ : วนิดา  ศรีวัฒนาปิติกุล

ชื่อภาษาอังกฤษ : WANIDA  SRIWATTANAPITIKUL

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์รายการ บัญชีด้านรายรับนักศึกษา

เบอร์โทร : 0 4422 4100

E- Mail :  nida7169@sut.ac.th

ชื่อ : วีนัส  สานุศิษย์

ชื่อภาษาอังกฤษ : VENUS  SANUSIT

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/จัดทำทะเบียนลูกหนี้-เจ้าหนี้กองทุน/รายงานสถานะกองทุน

เบอร์โทร : 0 4422 4095

E- Mail :  nusvenus@sut.ac.th

ชื่อ : ประทุมทิพย์  บุญยะแต่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ : PRATUMTHIP BOONUATANG

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์รายการบัญชีด้านรายจ่าย

เบอร์โทร : 0 4422 4094

E- Mail :  pratumtip@sut.ac.th

ชื่อ : วิลัยวรรณ์  กรรณรัตน์

ชื่อภาษาอังกฤษ : WILAIWAN   KUNNARUT

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์รายการบัญชีด้านรายรับทั่วไป/จัดทำใบแจ้งหน่วยวิสาหกิจ/จัดทำงบการเงิน

เบอร์โทร : 0 4422 4928

E- Mail :  wilaiwan@sut.ac.th

ชื่อ : ปาณิสรา  ศรีโญยศ

ชื่อภาษาอังกฤษ : PANISARA  SRIYOYOS

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์รายการบัญชีเงินสำรองจ่ายของส่วนการเงินและบัญชี/จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

เบอร์โทร : 0 4422 4098

E- Mail :  panisra@sut.ac.th

ชื่อ : เสาวนีย์  วรนุช

ชื่อภาษาอังกฤษ : SAOWANEE  VORANUCH

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : จัดทำบัญชีต้นทุนการเรียนการสอนของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เบอร์โทร : 0 4422 4097

E- Mail :  voranuch@sut.ac.th

ชื่อ : สายรุ้ง  สังกรณีย์

ชื่อภาษาอังกฤษ : SAIROONG  SUNGKORANEE

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

เบอร์โทร : 0 4422 4099

E- Mail :  sairong@sut.ac.th

งานสนับสนุน

ชื่อ : มัณฑนา   สายบำรุง

ชื่อภาษาอังกฤษ : MANTHANA   SAIBAMRUNG

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุน

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : Head, Exective Support

หน้าที่ : กำกับดูแลงานสนับสนุน/จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามและรายงานผล ของส่วนการเงินและบัญชี/ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/QA, KM, และ RISK /วิเคราะห์และสนับสนุนเพื่อพัฒนา/ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทส.

เบอร์โทร : 0 4422 4104

E- Mailmanthana@sut.ac.th

ชื่อ : รินทร์นพัชร์   ฉีดสูงเนิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : RINNAPHAT   CHITSUNGNOEN

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งการประชุมอื่นๆ ของหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี/จัดเตรียมวาระเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ วาระที่ผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินแล้ว

เบอร์โทร : 0 4422 4918

E- Mail :  kannaphat@sut.ac.th

ชื่อ : กาญจณา  ชัยภูมิ

ชื่อภาษาอังกฤษ : KARNJANA  CHAIYAPOOM

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Administration Officer

หน้าที่ : ต้นทุนต่อหน่วย

เบอร์โทร : 0 4422 4925

E- Mailkarnjana@sut.ac.th

ชื่อ : อทิตยา  ปลั่งกลาง

ชื่อภาษาอังกฤษ : ATITAYA   PIANGKLANG

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ตำแหน่งภาษาอังกฤษ : General Service Officer

หน้าที่ : ดูแลสารบรรณ /จัดทำใบสำคัญซื้อ/บริการเช่าบูชาวัตถุมงคล/รับแบบฟอร์มขอยืมเงินเพื่อตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว

เบอร์โทร : 0 4422 4916

E- Mail :  atitaya@sut.ac.th