สรุปมติการประชุม

พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 5/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 6/2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 7/2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 8/2561 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 9/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 10/2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่่ 2/2560 วันศุกร์ที่่ 17 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ครั้งที่ 8/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 9/2560 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

ครั้งที่่ 2/2559 วันศุกร์ที่่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559

ครั้งที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

ครั้งที่ 7/2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

ครั้งที่ 8/2559 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

ครั้งที่ 10/2559 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

ครั้งที่่ 2/2558 วันศุกร์ที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

ครั้งที่ 3/2558 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2558

ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

ครั้งที่่ 5/2558 วันศุกร์ที่่ 26 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

ครั้งที่ 7/2558 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

ครั้งที่ 8/2558 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ครั้งที่่ 9/2558 วันศุกร์ที่่ 3 ธันวาคม 2558

ครั้งที่ 10/2558 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2558

พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ครั้งที่่ 2/2557 วันศุกร์ที่่ 7 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

ครั้งที่่ 5/2557 วันศุกร์ที่่ 20 มิถุนายน 2557

ครั้งที่ 6/2557 วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

ครั้งที่ 7/2557 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557

ครั้งที่ 8/2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

ครั้งที่่ 9/2557 วันศุกร์ที่่ 31 ตุลาคม 2557

ครั้งที่ 10/2557 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557