ปฎิทินการชำระเงิน

ปฏิทินชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพัก ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท ปรับค่าไฟฟ้าและน้ำประปาล่าช้าวันละ 10 บาท
สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ –> นักศึกษาปกติ / นักศึกษาทุน 

ตารางปฎิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2561 –> นักศึกษาปกติ / นักศึกษาทุน