คำถามที่พบบ่อย

1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่าย (ตลอดหลักสูตร) และเทอมแรกนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต้องจ่ายเท่าไร
คำตอบ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ตารางประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>> “คลิกที่นี่


2. วิธีการชำระเงิน ขั้นตอนการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักและค่าไฟฟ้า
คำตอบ นักศึกษาชำระเงินได้ภายใน 11 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส อ่านรายละเอียด >>> “คลิกที่นี่


3. อัตราค่าไฟฟ้าในหอพักนักศึกษา เก็บอย่างไร คิดอย่างไร และอัตราค่าปรับการชำระเงินล่าช้า วันละกี่บาท
คำตอบ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า ของนักศึกษาที่พักหอพักของมหาวิทยาลัย และอัตราค่าปรับการชำระเงินล่าช้า >>> “คลิกที่นี่


4. นักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. ทุน กรอ. และนักศึกษาทุนยกเว้นของมหาวิทยาลัย ต้องชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนก่อนหรือไม่ และกรณีที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน ต้องปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาทุนกยศ. ทุนกรอ. ทุนยกเว้นของมหาวิทยาลัย และทุนอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนพสวท. ทุนโครงการกระจายแพทย์ 1 อาเภอ 1 ทุน (ทุน ODOD) เป็นต้น >>> “คลิกที่นี่


5. หากค้างชำระหนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่
คำตอบ ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การ lock ลงทะเบียน กรณีมี หนี้คงค้าง >>> “คลิกที่นี่


6. เงินประกันทั่วไป รับได้เมื่อไร ติดต่อรับอย่างไร
คำตอบ หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกหรือพ้นสภาพ 2 เดือน โดยติดต่อขอรับเงินค่าประกันฯ ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร กรณีมอบฉันทะ >>>“คลิกที่นี่


7. นักศึกษาทุน เริ่มปรับชาระเงินค่าหอพักและค่าไฟ้ฟ้าล่าช้า เมื่อไร
คำตอบ หลังสอบกลางภาค โดยปรับหอพักวันละ 50 บาท ปรับค่าไฟฟ้าวันละ 10 บาท (เฉพาะวันทำการ)


8. กรณีนศ.ลดรายวิชาหลังจาก 5 วันแรกนับจากเปิดภาคจะได้รับเงินคืนหรือไม่
คำตอบ ไม่ได้คะ แต่ถ้าสาเหตุของการลดรายวิชาเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย เช่น มีการแจ้งปิดรายวิชา เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน เวลาสอบ ทำให้กระทบกับการลงทะเบียนของนักศึกษา การดำเนินการ : การขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนเต็มจำนวน
1) ยื่นคำร้องทั่วไปที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
2) ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการขออนุมัติเงินคืนเต็มจานวนให้แก่นักศึกษา
3) ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติคืนเงินที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ถ้าได้รับอนุมัติให้ติดต่อ ขอรับเงินคืนที่ส่วนการเงินและบัญชี


9. การขอผ่อนผันชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนสามารถขอผ่อนผันฯ ได้ถึงเมื่อไหร่
คำตอบ นักศึกษาขอผ่อนผันได้ 4 สัปดาห์นับจากเปิดภาคการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ภายใน 11 วันนับจากเปิดภาค


10. ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า
คำตอบ ป.ตรี 25 บาท/วัน, บัณฑิตศึกษา 75 บาท/วัน


11. ค่าปรับการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า

คำตอบ ป.ตรี 20 บาท/วัน, บัณฑิตศึกษา 50 บาท/วัน