เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 3/4/2013 15:49:16 (549 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 18/3/2013 13:50:00 (676 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 18/3/2013 13:49:04 (645 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. เรื่อง ว่าด้วย กองทุนการศึกษาโลหการอุปถัมภ์ พ.ศ. 2556
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/3/2013 9:55:51 (505 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 17/12/2012 9:47:00 (434 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฎศิลป์ พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/10/2012 10:38:07 (639 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/10/2012 10:36:48 (633 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 31/8/2012 15:56:20 (655 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 22/8/2012 8:55:52 (1275 ครั้งที่อ่าน)

ลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด : ระเบียบ มทส. ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 16/8/2012 13:21:24 (985 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 7 คนกำลังใช้งาน (มี 6 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 7

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 2.019 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource